Imisja

Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń średniorocznych dla żadnej mierzonej substancji.

W roku 2014 monitoring jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu Zakładu Produkcyjnego w Płocku prowadzony był tak jak w roku ubiegłym w zakresie: O3, CO, SO2, NO2, BTX w automatycznej stacji monitoringowej zlokalizowanej na jednym z osiedli mieszkalnych w Płocku. Analiza wyników pomiarów uzyskanych w 2014 roku upoważnia do stwierdzenia, że zostały dotrzymane normy środowiskowe dla wszystkich mierzonych zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012.177.1031) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U.2010.16.87). Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń średniorocznych dla żadnej mierzonej substancji, mimo iż średnioroczne stężenia uzyskane w roku 2014 były dla podstawowych substancji SO2, NO2 wyższe niż w roku 2013. Przyczyną takiej sytuacji mogła być znacznie większa ilość postojów remontowych instalacji w 2014 roku oraz wzrost emisji SO2 z Elektrociepłowni, w związku z awaryjnym wyłączeniem kompresora gazu obiegowego na instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG), które skutkowało ograniczeniem dostaw niskosiarkowego paliwa dla Elektrociepłowni.

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych

W PKN ORLEN w roku 2014 dla instalacji Rafinerii, Elektrociepłowni, Olefin II, Tlenku Etylenu i Glikolu oraz PTA objętych zezwoleniem na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji, prowadzono bilansowanie emisji gazów cieplarnianych w układzie miesięcznym. Na bieżąco monitorowano stopień wykorzystania przyznanych uprawnień do emisji CO2 dla każdej z instalacji. Ponadto prowadzono predykcję uprawnień do emisji CO2 w odniesieniu do planu produkcji w układzie rocznym.

Zgodnie z Ustawą o systemie handlu uprawnieniami do 28 lutego 2014 roku, na europejskie rachunki wpłynęły darmowe uprawnienia wynikające ze wstępnego przydziału uprawnień skorygowanego międzysektorowym współczynnikiem korygującym. Przydziały uprawnień na rok 2015 nie wpłynęły w ustawowym terminie.

Emisja z poszczególnych instalacji należących do PKN ORLEN wraz ze wstępnym przydziałem uprawnień

Obiekt2014Przydział uprawnieńWykonanieNadwyżka/niedobór
Rafineria 2 281 754 3 181 708 152,32% -1 664 708
Elektrociepłownia 2 564 662
Olefiny II 805 728 660 792 121,93% -144 936
Tlenek Etylenu i Glikolu 39 417 31 846 123,77% -7 571
PTA 100 321 118 978 84,32% 18 657
PKN ORLEN 5 791 882 3 993 324 145,04% -1 798 558

2 stycznia 2015 roku do PKN ORLEN włączona została część struktur spółek ORLEN Oil i ORLEN Asfalt. W związku z tymi zmianami PKN ORLEN zobowiązany został do przeprowadzenia weryfikacji raportów rocznych emisji CO2 również dla instalacji tych podmiotów. Od 1 stycznia 2015 r. emisja z instalacji ORLEN Oil i ORLEN Asfalt monitorowana jest wraz z jednostkami produkcyjnymi należącymi do rafinerii PKN ORLEN.

Zweryfikowana emisja CO2

SpółkaEmisja [Mg CO2]
201220132014
PKN ORLEN S.A. 5 861 955 6 273 133 5 791 882
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 31 253 31 349 30 920
ORLEN OIL Sp. z o.o. 20 143 31 259 39 705
Anwil S.A.  186 410 982 289 1 101 864
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. --- 44 404 46 524
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. 54 566 48 452 41 852
Rafineria Trzebinia S.A. 98 207 15 482 13 701
Energomedia Sp. z o.o. Emisja ujęta w emisji z Rafinerii Trzebinia 89 988 83 779
Public Company ORLEN Lietuva 1 731 630 1 812 299 1 631 285
UNIPETROL RPA s.r.o. 1 943 539 3 062 158 3 138 000
Česká rafinérská a.s. 856 652 772 100 877 165
PARAMO a.s. 94 693 47 441 36 535
SPOLANA a.s. 246 384 231 706 250 596
GK POLSKA 6 252 534 7 516 365 7 151 801
GK ZAGRANICA 4 626 514 5 925 704 5 938 076
SUMA GK 10 879 048 13 442 069 13 089 877

Emisje do atmosfery substancji pochodzących ze spółek Grupy ORLEN

SubstancjaWielkość emisji [Mg]
201220132014
Dwutlenek siarki 45 658 33 098 32 264
Tlenki azotu 15 359 15 036 14 121
Tlenek węgla 5 852 6 299 5 636
Pyły 1 708 2 090 2 026
Ogółem 68 577 56 523 54 046

Dane za lata 2013 i 2014 uwzględniają 36 spółek GK ORLEN (w tym PKN ORLEN S.A.). Różnice w skali oddziaływania w latach 2012 i 2013 wynikają z szerszej prezentacji danych, tj. włączenia do dotychczasowego zestawienia 34 spółek, Energomedii Sp. z o.o. oraz Spolany a.s,

Obie spółki posiadają instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym , którego funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.  Z tego względu wielkości emisji wzrosły.

Poprawa wskaźników emisji w roku 2014 jest efektem zmniejszenia zużycia oleju opałowego na rzecz paliwa gazowego, funkcjonowaniem instalacji SCR oraz coraz lepszą kontrolą parametrów spalania.