Emisje

Emisja substancji do powietrza to wprowadzanie do atmosfery substancji, które są efektem działalności człowieka i które w znacznych stężeniach mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. Ochrona powietrza polega na ograniczaniu emisji poprzez modernizację istniejących technologii przemysłowych oraz inwestowanie w ekologiczne środki transportu.

Dążąc do zmniejszania emisji substancji do atmosfery, PKN ORLEN monitoruje warunki wprowadzania substancji do powietrza, prowadzi pomiary ciągłe i okresowe, monitoring jakości powietrza wokół zakładu produkcyjnego oraz nadzoruje zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych. Procesy te dostarczają informacji o wpływie, jaki wywierany jest na środowisko i służą do oceny skuteczności działań realizowanych w zakresie jego ochrony.

Emisja substancji do powietrza

Uzyskane w 2014 roku wyniki pomiarów okresowych emisji dla instalacji petrochemii, rafinerii i elektrociepłowni zlokalizowanych w Płocku oraz instalacji PTA we Włocławku potwierdziły brak przekroczeń dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniach zintegrowanych. Wyniki zanotowane przez system monitoringu ciągłego zamontowanego na emitorach w Zakładowej Elektrociepłowni spełniły warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

Rodzaj substancjiWielkość emisji [Mg]Wzrost / spadek
20132014[Mg][%]
Dwutlenek siarki 15 502,87 16 622,11 1 119,24 7,22%
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 6 588,78 5 521,98 -1 066,80 -16,19%
Tlenek węgla 1 465,14 1 339,29 -125,85 -8,59%
Suma węglowodorów 1 032,57 915,35 -117,22 -11,35%
Pył ogółem1) 579,04 527,66 -51,38 -8,87%
Dwutlenek węgla 6 175 032,97 5 691 561,00 -483 471,97 -7,83%
Pozostałe substancje 117,76 105,13 -12,63 -10,73%
Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla 25 286,16 25 031,52 -254,64 -1,01%
Łączna emisja wszystkich substancji 6 200 319,13 5 716 592,52 -483 726,61 -7,80%

1) pył ogółem tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle

Łączna emisja substancji – bez dwutlenku węgla, na tle przerobu ropy naftowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

Łączna emisja substancji – bez dwutlenku węgla, na tle przerobu ropy naftowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 

Spadek emisji tlenków azotu w roku 2014 był efektem zabudowy SCR na kolejnych kotłach – K5 i K6 – natomiast wzrost emisji dwutlenku siarki spowodowany był niższym, o około 23% w stosunku do roku ubiegłego zużyciem gazu w Elektrociepłowni, a także awaryjnym wyłączeniem kompresora gazu obiegowego na instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG). Skutkowało ono ograniczeniem  dostaw niskosiarkowego paliwa dla Elektrociepłowni. Spadek emisji dwutlenku węgla wynikał w głównej mierze ze zwiększonego udziału gazu w spalanych w Rafinerii paliwach.

Emisja głównych substancji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

Emisja głównych substancji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 

Rok 2014 był trzecim rokiem pracy Zakładu Produkcji Kwasu Tereftalowego PTA we Włocławku.

Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie PTA we Włocławku

Rodzaj substancjiWielkość emisji [Mg]
20132014Wzrost/spadek
[Mg][%]
Dwutlenek siarki 2,44 3,30 0,86 35,12%
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 76,62 76,95 0,33 0,43%
Tlenek węgla 725,43 901,45 176,02 24,26%
Pył ogółem 2,40 2,33 -0,07 -2,90%
Dwutlenek węgla 106 033,62 100 321,00 -5 712,62 -5,39%
Pozostałe substancje 24,44 32,87 8,43 34,50%
Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla 831,33 1 016,90 185,57 22,32%
Łączna emisja wszystkich substancji 106 864,94 101 337,90 -5 527,05 -0,05

Wzrost emisji do atmosfery substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz pozostałe zanieczyszczenia (bromowodór) wynikał z konieczności okresowej pracy emitora SK-5121 w warunkach odbiegających od normalnych, jednak dopuszczonych i przewidzianych w pozwoleniu zintegrowanym dla Zakładu PTA we Włocławku.