Odpowiedzialność środowiskowa

Systematyczne ograniczanie wpływu na środowisko przy jed­noczesnym rozwoju działalności, od lat należy do priorytetów Grupy ORLEN.

Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych. Dbamy o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych.

Cele Strategii Grupy ORLEN w obszarze ochrony środowiska, zakładają m.in:

 • realizację strategii biznesowych z zachowaniem poszanowania środowiska naturalnego,
 • efektywne gospodarowanie odpadami,
 • konsolidację i wzmocnienie kompetencji w obszarze usług środowiskowych.

Działania środowiskowe prowadzone przez Grupę ORLEN dotyczyły głównie nowych regulacji związanych z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o emisjach przemysłowych (Industrial Emission Directive – IED) do krajowych przepisów o ochronie środo­wiska w poszczególnych państwach (w Polsce zapisy tej dyrektywy uwzględnione zostały przede wszystkim w znowelizowanej ustawie Prawo ochrony środowiska). Należały do nich m.in. inwestycje związane z redukcją istniejącej emisji (zabudowa niskoemisyjnych palników, instalacje redukujące emisje gazowe i pyłowe) oraz efektywne gospo­darowanie odpadami. Ponadto wszystkie eksploatowane stacje paliw wyposażone są w niezbędne urządzenia zapobiegające emisji substancji do powietrza oraz zapobiegające zanieczyszczeniom gruntu.

Najważniejszą inwestycją proekologiczną realizowaną w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku była budowa instalacji odazotowania i odpylania spalin dla poszczególnych kotłów Elektrociepłowni oraz wspólnej instalacji odsiarczania spalin dla wszystkich kotłów. Obecnie wszystkie pracujące kotły zachowują wyznaczone dla nich standardy emisji. Nowy kocioł K8 i kolejne zmodernizowane kotły pracują z emisjami nie przekraczającymi zaostrzonych standardów. Wyposażenie częsci kotłów w  instalacje redukujące emisje tlenków azotu i pyłów umożliwiło zmniejszenie emisji o ponad 23% w zakresie tlenków azotu oraz o 19% w zakresie pyłu. W 2015 roku planowane jest uruchomienie instalacji odsiarczania spalin, dzięki której o 90% zredukowana zostanie emisja dwutlenku siarki. Zmodernizowane kotły wyposażone w SCR, EF oraz IOS  zapewnią dotrzymanie zaostrzonych standardów, które obowiązywać będą od 2016 roku zgodnie z wymaganiami Dyrektywy IED.

Zabudowa Instalacji SCR (Selective Catalitic Reduction) oraz odpylania spalin (EF) na kotłach jest elementem rozpoczętego przed pięcioma laty Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych dotyczącego Elektrociepłowni. Obecnie trwają prace związane z zabudową analo­gicznych instalacji SCR na pozostałych kotłach w EC. W końcowej fazie modernizacji jest także Pompownia Paliw, która podniesie standard magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliw. Ostatnim z elementów rozpoczętych inwestycji będzie budowa turbozespołu TG7, w celu zwiększenia potencjału produkcji energii elektrycznej, która rozpocznie się po zakończeniu budowy instalacji redukujących emisje. Zakończenie realizowanego Programu inwestycyjnego w tym zakresie przewidywane jest w przyszłym roku.

Ponadto w pozostałych spółkach Grupy ORLEN realizowaliśmy szereg inicjatyw służących zmniejszeniu energochłonności procesów, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zabezpieczeniu środowiska przed skażeniem. Do najistotniejszych projektów należy modernizacja palni­ków na piecach w ORLEN Oil powodująca zmniejszenie zużycia gazu opałowego oraz ograniczenie emisji substancji do powietrza, zainsta­lowanie palników niskoemisyjnych na kotłach instalacji ORLEN Lietuva, budowa węzła oleju solarowego w IKS Solino niezbędnego w procesie ługowania soli, a także montaż technologii odazotowania spalin DeNOx na kotłach bloku energetycznego T 700 w Unipetrol RPA.

Był to kolejny rok III okresu rozliczeniowego wspólnotowego systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych. Raporty emisyjne dla instalacji objętych systemem EU ETS we wszystkich spółkach Grupy ORLEN zostały pozytywnie zweryfikowane przez niezależnego audytora. W I kwartale 2014 roku uzyskano bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 na podstawie art. 10a Dyrektywy 2003/87/WE, za rok 2013 i 2014. Efektywne zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 w III okresie rozliczeniowym EU ETS (2013-2020) zapewniło umorzenie rzeczywistej emisji CO2 za rok 2014 dla instalacji objętych Systemem EU ETS w GK ORLEN.

PKN ORLEN jako jeden z sygnatariuszy międzynarodowego Programu Responsible Care (RC) realizował zobowiązania wynikające z wdrożo­nego Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC) oraz zadania w zakresie tzw. triady HSE (Health, Safety and Environment – pl. Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko). Program RC, realizowany jest również przez 6 spółek Grupy ORLEN, zaś ORLEN Eko, prowadzi obecnie Sekretariat Programu w Polsce.

W ramach rekompensaty za korzystanie ze środowiska naturalnego Grupa ORLEN prowadziła działania proekologiczne obejmujące m.in. nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów na terenach własnych oraz należących do miasta Płocka. Piętnasty rok z rzędu kontynu­owano wsparcie związane z procesem restytucji sokoła wędrownego. Zrealizowano nasadzenia drzew na placu zabaw dla dzieci i ścieżkę edukacyjną poświęconą sokołowi.

Spółki tworzące Grupę Kapitałową ORLEN prowadziły w latach 2012-2014 różnorodne działania ograniczające wpływ ich działalności na środowisko naturalne:

 • budowa suszarni osadów z oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej ANWIL S.A. umożliwiła utylizację odpadów pościekowych z biologicznego oczyszczania ścieków. Ponadto spaliny z agregatu kogeneracyjnego, w którym jako paliwo wykorzystywany będzie biogaz uzyskiwany w procesie beztlenowej obróbki ścieków z Wytwórni PTA, stanowią źródło ciepła,
 • budowa i uruchomienie węzła rozdrabniania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w ORLEN Eko Sp. z o.o. pozwoliła na zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania,
 • budowa Kotła K8 wraz infrastrukturą dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń energetycznych w PKN ORLEN S.A,
 • modernizacja palników na piecach H-101 i H-201 (HROS) w ORLEN OIL skutkująca zmniejszeniem zużycia gazu opałowego oraz zmniejszeniem emisji substancji do powietrza,
 • opracowanie projektu dotyczącego zaopatrzenia rafinerii ORLEN Lietuva w gaz ziemny, zainstalowanie na kotłach OD-1 LK-1 KR-303 palników o niskiej emisji NOx oraz zabudowa Systemu Zarządzania Palnikami (BMS) przyczyniły się do poprawy wskaźników emisji substancji do powietrza,
 • budowa węzła oleju solarowego na terenie Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw "Góra" pozwoliła na zabezpieczenie stropu komory magazynowania oleju niezbędnego w procesie ługowania soli w IKS Solino S.A,
 • montaż technologii odazotowania spalin DeNOx na kotłach K15, K17, K18 i K19 na instalacji elektrociepłowni T 700 w Unipetrol RPA, s.r.o.,
 • modernizacja aparatów mycia olejowego w ORLEN Asfalt Sp. z o.o. zwiększyła skuteczność mycia gazów pooksydacyjnych.