Promowanie odpowiednich postaw i zachowań

Sukcesywnie prowadzone działania mają na celu długofalową redukcję zagrożenia sytuacjami kryzysowymi. Koncern konsekwentnie przestrzega obowiązujących przepisów, standardów oraz uregulowań wewnętrznych zawartych w Kompleksowym Systemie Prewencji (KSP).

Akceptowalne poziomy bezpieczeństwa pracy w wymienionych obszarach aktywności są uzyskiwane m.in. poprzez szereg działań zwiększających poziom ochrony życia i zdrowia. Stale podejmowane działania  na rzecz zapobiegania wypadkom, awariom i pożarom na terenie wszystkich zakładów produkcyjnych, wspierają generalną linię strategiczną Koncernu. Celem jest długofalowa redukcja zagrożenia sytuacjami kryzysowymi. 

KSP to zbiór wewnętrznych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony ppoż, bezpieczeństwa technicznego oraz procesowego, a także ochrony radiologicznej. Podlega systematycznemu monitoringowi i niezbędnym aktualizacjom.

Dynamicznemu rozwojowi kultury bezpieczeństwa służą także dobre praktyki, m.in. program „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy”, program „Zachęt BHP”, „Otwarty Dzień Bezpieczeństwa Pracy dla Grupy Kapitałowej”, program „Po pierwsze bezpieczeństwo”. Ich istotą jest nie tylko wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, ale także budowanie świadomości. PKN ORLEN wysokie standardy bezpieczeństwa stosuje także wobec swoich partnerów, aktywnie zarządzając ryzykiem.

W efekcie PKN ORLEN uzyskuje pozytywne oceny podczas audytów zewnętrznych oraz odnosi wymierne korzyści w postaci obniżenia składki ubezpieczeniowej.