Działania zrealizowane w 2014 roku

W 2014 roku pracownicy PKN ORLEN zgłosili ponad 3,6 tys. informacji i propozycji dotyczących bezpieczeństwa pracy, spośród których blisko 82% udało się wdrożyć w krótkim terminie. Pozostałe, ze względu na swoją złożoność, wymagały dłuższego oczekiwania na realizację i zostaną zrealizowane w 2015 roku.  Autorzy najciekawszych pomysłów otrzymali nagrody.

W 2014 roku działania w zakresie BHP były realizowane w obszarach: bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, procesowego oraz bezpieczeństwa kontraktorów.

Kontynuowano działania w zakresie kształtowania nowego, spójnego dla całej Grupy Kapitałowej wewnętrznego systemu zarządzania bezpie­czeństwem, promowano dobre inicjatywy i działania na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami prawnymi w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzi, a także mienia Koncernu.

Poprzez prowadzenie Elektronicznego Systemu Prewencji obejmu­jącego spółki Grupy ORLEN realizowano prace dotyczące rozwoju mierników bezpieczeństwa pracy oraz optymalizacji procesów przeka­zywania informacji o zagrożeniach, wypadkach, kontrolach, pożarach i awariach. Prowadzone były również działania na rzecz ujednolicania struktur bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa procesowego we wszystkich obszarach.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia i szkolenia przedstawicieli wszystkich straży pożarnych Grupy ORLEN, a także opracowano jednolitą koncepcję wyposażenia straży pożarnych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych spółek.

Podjęto również prace związane z ujednolicaniem w Grupie ORLEN systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym obejmującym analizy zagrożeń, bieżące i okresowe przeglądy, ocenę i kwalifikację zaistniałych zdarzeń awaryjnych.

Realizowany był także Program „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa”, który angażował pracowników w stałe monitorowanie bezpieczeństwa pracy. Inicjatywa zawiera istotne zasady tworzące spójny i kompleksowy system umożliwiający zgłaszanie zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa oraz stanowi właściwą reakcję na takie problemy. Program ten pozwala pracownikom na monitorowanie całego procesu, od pierwszego sygnału do podjęcia działań zabezpieczających. System obsługujący program wraz z formularzem zgłoszeniowym umieszczono w wewnętrznej sieci intranetowej portalu BHP.

W 2014 roku pracownicy zgłosili ponad 3,6 tys. informacji i propozycji dotyczących bezpieczeństwa pracy, spośród których blisko 82% udało się wdrożyć w krótkim terminie. Pozostałe, ze względu na swoją złożoność, wymagały dłuższego oczekiwania na realizację i zostaną zrealizowane w 2015 roku.  Autorzy najciekawszych pomysłów otrzymali nagrody.

Pod koniec 2014 roku PKN ORLEN podpisał z Urzędem Dozoru Technicznego porozumienie w sprawie wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego instalacji produkcyjnych eksploatowanych przez PKN ORLEN. Porozumienie umożliwia precyzyjne zaplanowanie terminów i zakresu badań technicznych, co pozwoli na stopniowe wydłużanie cyklów międzyremontowych, optymalizację czasu pracy instalacji, a przede wszystkim na minimalizację ryzyka związanego z ich eksploatacją.

Efektem skutecznie prowadzonych działań na rzecz poprawy bezpie­czeństwa pracy w 2014 roku w Grupie ORLEN jest zmniejszenie o 12% (r/r) liczby wypadków, co stanowi najlepszy wynik w historii spółki. Nie stwierdzono też chorób zawodowych w PKN ORLEN.