Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naszych pracowników oraz przedstawicieli wszystkich firm z nami współpracujących jest priorytetem, dlatego przygotowaliśmy Strategię Bezpieczeństwa Pracy Koncernu na lata 2014-2017.

Głównym celem realizowanego przez Koncern systemu bezpieczeństwa i higieny pracy („BHP”) jest zapewnienie bez­wypadkowej kultury bezpieczeństwa pracy oraz identyfikacja i eliminowanie zagrożeń w całej Grupie Kapitałowej ORLEN. Ze względu na to, że bezpieczeństwo naszych pracowników oraz przedstawicieli wszystkich firm z nami współpracujących jest priorytetem, przygotowaliśmy Strategię Bezpieczeństwa Pracy Koncernu na lata 2014-2017.

Strategia bezpieczeństwa pracy Koncernu

Stworzono wspólne ramy na potrzeby spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, aby:

  • zapewnić spójny rozwój polityki bezpieczeństwa pracy spółek,
  • stale wzmacniać  działania w celu zapobiegania wypadkom, poważnym awariom i pożarom na terenie  wszystkich zakładów produkcyjnych,
  • zapewnić dalszą poprawę współpracy spółek Grupy w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa procesowego,
  • wzmocnić powiązania między wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami bezpieczeństwa pracy spółek w Grupie Kapitałowej,
  • zapewnić spójną reakcję Koncernu na zagrożenia i ryzyka z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy.

W Strategii Bezpieczeństwa Pracy w PKN ORLEN na lata 2014-2017, Koncern przyjął akceptowalne poziomy bezpieczeństwa pracy (APBP) w następujących obszarach: Management/Leadership (pl. Zarządzanie/ Przywództwo), Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bezpieczeństwo pożarowe, Bezpieczeństwo procesowe, Bezpieczeństwo kontraktorów.

Przy określaniu akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa uwzględniono m.in.:

  • odpowiedni (rozsądny) poziom ryzyka,
  • koszty/korzyści wprowadzanych ulepszeń technicznych, organizacyjnych, a także dotyczących bloku spraw pracowniczych oraz kontraktorów,
  • oczekiwania pracowników oraz kontraktorów dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione zostały w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Mając na względzie rodzaje zagrożeń, związanych z przetwarzaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w złożonych procesach produkcji, które mogą prowadzić do poważnych awarii o groźnych skutkach dla pracowników, ludności, otaczającego środowiska oraz zgromadzonego majątku produkcyjnego w Spółce została przyjęta Deklaracja Przeciwdziałania Poważnym Awariom określająca ogólne zasady kompleksowego zapewniania bezpieczeństwa instalacji, a także zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego. Narzędziem wspomagającym identyfikację instalacji, które mogą stwarzać zagrożenie poważną awarią przemysłową są uniwersalne analizy zagrożeń i oceny bezpieczeństwa. Stanowią one element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym, który dotyczy wszystkich obiektów Spółki a jego głównym celem jest zapobieganie poważnym awariom i zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych procesów technologicznych.