noty 39

 20142013
(dane przekształcone)
Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej 12 12
Wynagrodzenia i inne świadczenia 7 6
Premia wypłacona za rok poprzedni 5 6
Premia potencjalnie należna Członkom Zarządu Jednostki Dominującej, do wypłaty w roku kolejnym2 6 5
Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej pełniących funkcje w latach poprzednich 1 1
Wynagrodzenia i inne świadczenia1 1 -
Wynagrodzenia należne Członka Zarządu, do wypłaty w roku kolejnym - 1
Wynagrodzenia i inne świadczenia członków kluczowego personelu kierowniczego 175 173
Pozostały kluczowy personel kierowniczy Jednostki Dominującej 35 34
Kluczowy personel kierowniczy spółek zależnych Grupy ORLEN 140 139
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 1 1

 

1) wypłacone wynagrodzenia z tytułu odprawy oraz wypłacona premia za 2011 rok
2) wysokość premii za 2014 rok została oszacowana przy założeniu pełnej realizacji zadań premiowych przez Członków Zarządu, a za 2013 rok na podstawie prognozy realizacji celów