Szczegółowe założenia strategii w poszczególnych obszarach

jedn.Strategia
średnia 2014-17
Wykonanie
2014
KPI Finansowe
EBITDA LIFO, w tym: mld PLN 5,1 5,2
EBITDA LIFO Downstream mld PLN 3,9 4,2
EBITDA LIFO Detal mld PLN 1,5 1,4
EBITDA LIFO Wydobycie mld PLN 0,4 0,2
Dźwignia finansowa1 % < 30% 33%
Dług netto/EBITDA LIFO x < 2 1,3
KPI Downstream
Udział w rynku paliw w Polsce1 % 66 61
Wykorzystanie mocy rafineryjnych2 % 86 84
Wykorzystanie mocy instalacji olefin2 % 86 83
Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN2 mln t 30,3 27,3
Uzysk paliw PKN ORLEN2 % 78,5 76,9
KPI Detal
Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych1 % 17,0 14,4
Sprzedaż na stację1 mln l 3,8 3,8
Liczba stacji x 2.688 2.692
KPI Upstream
Wydobycie węglowodorów1 mln boe/rok 6,0 2,1
Zasoby węglowodorów1 mln boe 54 50
Liczba odwiertów1 narastająco 147 40
CAPEX
Nakłady inwestycyjne łącznie, w tym: mld PLN 4,1 4,6
Downstream mld PLN 2,8 2,8
Detal mld PLN 0,4 0,4
Upstream mld PLN 0,8 1,2
Nakłady inwestycyjne na Rozwój mld PLN 2,7 2,0

1) KPI strategiczny na koniec 2017

2) średnia dla lat 2016-2017 w celu zniwelowania wpływu postojów remontowych z 2017

      

Segment Downstream

W segmencie Downstream (rafineria, petrochemia, energetyka) budowa wartości realizowana będzie poprzez zintegrowane zarządzanie łańcuchem wartości oraz systematyczne rozszerzanie koszyka produktów i stopnia konwersji. Konsekwentna poprawa kluczowych wskaźników efektywnościowych (KPI’s) oraz optymalizacja struktury i restrukturyzacja aktywów zapewni istotny wzrost doskonałości operacyjnej segmentu.

W celu precyzyjnego określenia celów strategicznych zdefiniowano kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe określające poziomy spełnienia.

  • W okresie wskazanym w strategii wykorzystanie mocy rafineryjnych osiągnie poziom 86% i uwzględnia wzrost łącznych mocy przerobowych do ponad 35 mln ton w skali roku po nabyciu aktywów Česka Rafinerska przez Unipetrol a.s. Zmniejszenie poziomu wykorzystania mocy rafineryjnych jest efektem optymalizacji przerobu ropy w rafinerii ORLEN Lietuva.
  • Dalsze dostosowanie modeli sprzedaży do najlepszych praktyk a także wzmocnienie pozycji na rynkach macierzystych pozwoli na zwiększenie efektywności sprzedaży.

Wykorzystanie mocy rafineryjnych1)[%]

Wykorzystanie mocy rafineryjnych

1) Wykorzystanie mocy rafineryjnych oraz wykorzystanie mocy instalacji olefin zaprezentowano jako średnia dla lat 2016-2017 w celu zniwelowania wpływu zdarzeń niestandardowych obejmujących dłuższe przestoje remontowe.

Wykorzystanie mocy instalacji olefin [%]

Wykorzystanie mocy instalacji olefin

Udział w rynku paliw w Polsce [%]

Udział w rynku paliw w Polsce

Budowa nowych mocy w obszarze energetyki tj. EC Włocławek (463 MWe) i EC Płock (596 MWe) oraz modernizacja obecnych aktywów pozwoli na rozwój kogeneracji przemysłowej. W rezultacie zakładane jest osiągnięcie średniorocznej wartości EBITDA LIFO segmentu na poziomie 3,9 mld PLN w latach 2014-2017.

Wzrost EBITDA LIFO [mld PLN]

Wzrost EBITDA LIFO

Segment Detal

Budowa wartości segmentu Detal zakłada rozwój nowoczesnej sieci stacji własnych oraz kanału DOFO i wzrost sprzedaży paliw w rynkach macierzystych (Polska, Czechy, Litwa, Niemcy) o 2,9 p.p.

Kluczowymi wskaźnikami wyznaczającymi cele strategiczne w tym segmencie działalności PKN ORLEN są:

  • Wzrost udziału sprzedaży paliw w rynkach macierzystych [%],
  • Wzrost marży pozapaliwowej [indeks],
  • Sprzedaż na stację, mln litrów.

Wzrost udziału sprzedazy detalicznej paliw na rynkach macierzystych [%]2)

Wzrost udzialu sprzedazy

2) Polska, Czechy, Litwa, Niemcy

Wzrost marży pozapaliwowej  [indeks]

Wzrost marży pozapaliwowej

W segmencie Detalu planowane jest również wprowadzenie nowych produktów i usług, wdrożenie nowych formatów Stop Cafe oraz sklepowych pod marką ORLEN. Zakładane jest pełniejsze wykorzystanie potencjału programu lojalnościowego i rozwój usług e-commerce co pozwoli osiągnąć w 2017 roku wzrost wolumenowej sprzedaży na stacjach oraz wartości marż pozapaliwowych.

Budowa wartości w segmencie Detal pozwoli na osiągnięcie średniorocznej EBITDA segmentu na poziomie 1,5 mld PLN.

Wzrost EBITDA [mld PLN]

Wzrost EBIDTA

Segment Wydobycie

W segmencie Wydobycie planowany jest zrównoważony rozwój organiczny w Polsce. Zakłada on koncentrację na najbardziej perspektywicznych obszarach złóż niekonwencjonalnych oraz dalszy rozwój projektów konwencjonalnych. Na terenie kraju konsekwentnie prowadzone będą poszukiwania gazu i ropy oraz prace zmierzające do dostosowania technologii wydobywczej do specyfiki niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Planowane jest także dalsze zwiększanie wydobycia w Kanadzie do 16 tys. boe/dzień oraz wzrost zasobów określanych jako 2P (pewne i prawdopodobne) do poziomu 54 mln boe w roku 2017.

Wydobycie węglowodorów [mln boe/rok]3)

Wydobycie węglowodorów

3) Wydobycie węglowodorów w 2017 w Polsce na poziomie 0,2 mln boe/rok, w Kanadzie 5,8 mln boe/rok.

Zasoby węglowodorów [mln boe]4)

Zasoby węglowodorów

4) Zasoby węglowodorów w Polsce 1 mln boe, a w Kanadzie 53 mln boe.

Liczba odwiertów kumulacyjnie na koniec okresu

Liczba odwiertów kumulacyjnie na koniec okresu

W ramach budowy wartości mogą wystąpić również oportunistyczne zakupy aktywów w Polsce i na innych rynkach uzależnione od wielkości wolnych przepływów pieniężnych (tzw. FCF = EBITDA LIFOCAPEX). Zakładamy, że segment Wydobycie wypracuje średniorocznie EBITDA LIFO na poziomie 0,4 mld PLN.

Wzrost EBITDA [mld PLN]

Wzrost Ebitda