Filary strategii

Realizacja projektów rozwojowych Koncernu w najbardziej perspektywicznych obszarach będzie możliwa dzięki wzmocnieniu zintegrowanego łańcucha wartości, sile finansowej i nowoczesnej kulturze zarządzania.

Strategia Grupy ORLEN

1) Średnioroczna EBITDA wg LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg wyceny zapasów metodą LIFO) w okresie 2014-2017.
2) DPS, z ang. Dividend per Share – dywidenda wypłacana przez spółkę w przeliczeniu na jedną akcję.

Budowa Wartości - Koncern będzie koncentrował się na budowie mocnej pozycji na dużych i wzrostowych rynkach, silnej orientacji na klienta, doskonałości operacyjnej, wzmacnianiu zintegrowanego łańcucha wartości oraz zrównoważonym rozwoju wydobycia ropy i gazu. W segmentach rafineria, petrochemia i detal – skoncentrujemy się na doskonaleniu efektywności i maksymalizacji wartości. W segmentach energetyka i wydobycie - na wykorzystaniu posiadanego potencjału jako dźwigni budowy wartości. Zwiększenie wyników operacyjnych oraz przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej umożliwi zwiększenie środków na rozwój, szczególnie w segmentach wydobycia i energetyki.

Siła finansowa - celem strategicznym Koncernu jest systematyczny wzrost wskaźnika DPS (kwota dywidendy na jedną akcję). Polityka dywidendowa spółki nie została zmieniona i tak jak dotychczas, zakłada wypłaty dywidendy przy uwzględnieniu realizacji strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych oraz prognoz dotyczących sytuacji makro. Planowane jest utrzymywanie bezpiecznego poziomu dźwigni finansowej oraz konwenantu Dług netto/(zysk operacyjny + amortyzacja). Celem strategicznym jest również posiadanie przez PKN ORLEN ratingu inwestycyjnego. Utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych zwiększy elastyczność finansowania.

Ludzie - odpowiedzialność za ludzi, środowisko i partnerów: zero tolerancji dla wypadków, odpowiedzialność biznesu wobec społeczności lokalnych, środowiska i partnerów biznesowych. Rozwój kapitału ludzkiego i innowacji: konsekwentna budowa doświadczonego zespołu specjalistów, systematyczne zwiększania wydatków na badania i rozwój, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

CAPEX

W latach 2014-2017 na rozwój Koncernu przeznaczona zostanie kwota 10,8 mld PLN. Z kolei na prace modernizacyjne związane z utrzymaniem wysokiej sprawności instalacji oraz wypełnianiem wymogów regulacyjnych alokowano kwotę 5,5 mld PLN. Zaplanowane wydatki na inwestycje są adekwatne do zakładanej średniorocznej wartości EBITDA wg LIFO na poziomie 5,1 mld PLN.

FILARY STRATEGII

Kluczowe czynniki sukcesu Strategii 2014 - 2017

Wysokość dywidendy na jedną akcję w złEBITDA LIFONakłady inwestycyjne
2013 – 1,44 zł 2013 – 3,1 mld zł 2013 – 3,0 mld zł
2014 – 1,65 zł 2014 – 5,2 mld zł 2014 – 4,6 mld zł