Strategia CSR

W listopadzie 2014 roku został powołany Komitet Rady Nadzorczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Zgodnie z przyjętą Strategią Zrównoważonego Rozwoju, obok celów operacyjnych i finansowych, Grupa ORLEN przykłada dużą wagę do realizacji zasady wzrostu wartości przedsiębiorstwa z pożytkiem dla wszystkich grup interesariuszy (m.in. pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalnych i innych) oraz w oparciu o zrów­noważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Strategia CSR na lata 2015-2017 zakłada przede wszystkim dalsze kształtowanie kultury korporacyjnej, gwarancję rozwoju zawodowego i osobistego pracowników równolegle ze stabilnym rozwojem firmy. W sposób precyzyjny określa cele do osiągnięcia w poszczególnych obszarach w perspektywie do 2017 roku. Towarzyszące im mierniki (KPI) pozwolą na monitorowanie i efektywną ocenę poczynionych postępów.

Rangę społecznej odpowiedzialności biznesu w Koncerne podkreśla powołanie w listopadzie 2014 roku Komitetu Rady Nadzorczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jego zadania to m.in. wspomaganie osiągania celów strategicznych firmy poprzez uwzględnienie w jej działalności oraz w kontaktach z interesariuszami aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych. Komitet nadzoruje wdraża­nie Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz monitoruje zarządzanie spółką pod kątem zgodności z wymogami „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN”.

Zgodnie ze Strategią Koncern dąży do tego, aby nie tylko przestrzegać standardów, ale samemu je tworzyć. Tę tendencję potwierdza liczba innowacyjnych dobrych praktyk przyjmowanych do stosowania. Tylko w  ostatnim raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” znalazło się aż 26 zgłoszonych przez PKN ORLEN dobrych praktyk.

Najważniejszą wartością Koncernu są ludzie. Niezmienna troska o nich znajduje wyraz w realizowanych przez Koncern i korporacyjna Fundację ORLEN – Dar Serca projektach społecznych. Fundacja będąca organizacją pożytku publicznego stanowi ważne ogniwo działań społecznych. Jej misją jest prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych naturalnej opieki rodzicielskiej oraz aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez inicjowanie i prowadzenie własnych programów oraz finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji, realizowanych przez inne organizacje pozarządowe lub struktury samorządowe. Beneficjentami tych działań są przede wszystkim dzieci i ich opiekunowie w Rodzinnych Domach Dziecka, wybitnie uzdolniona młodzież, organizacje pozarządowe realizujące programy w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz kultury i opieki nad dziedzictwem narodowym.

Spółka komunikuje działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu opracowując regularnie raporty społeczne, które od roku 2008 są sporządzane zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative).