Pośredni wpływ ekonomiczny

Grupa ORLEN jest jednym z liderów polskiego rynku pracy. PKN ORLEN zatrudnia ponad 4 tysiące osób, natomiast w całej Grupie pracuje ponad 20 tysięcy osób, co razem z rodzinami pracowników, daje ponad 100 tysięcy osób, na których życie Koncern ma bezpośredni wpływ.

Inwestycje, bieżące remonty i przeglądy oraz prace serwisowe wykonywane przez firmy na rzecz spółek z Grupy ORLEN to kolejne miejsca pracy dla kilkunastu tysięcy osób.

Nasze działania prospołeczne adresujemy szeroko, proporcjonalnie do zasięgu swojej aktywności biznesowej. Wśród 33 spółek bezpośrednio zależnych i współkontrolowanych GK ORLEN, 28 deklaruje prowadzenie działań w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu, co stanowi 84,85% spółek. W miejscach swojej działalności PKN ORLEN tworzy dedykowane programy współpracy, takie jak np. ORLEN dla Płocka, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta. PKN ORLEN realizuje ten cel poprzez wsparcie m.in. płockiej służby zdrowia, służb ratowniczych, uczelni, promocję płockiej kultury i sztuki, rozwój infrastruktury miejskiej, a także wsparcie projektów sportowych najważniejszych punktu widzenia mieszkańców Płocka. Ponadto ORLEN płaci bezpośrednio do budżetu miasta Płocka podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu oraz opłaty za wieczne użytkowanie gruntu. W pozostałych podatkach płaconych przez spółkę, czyli: opłacie za korzystanie ze środowiska, podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku dochodowym od osób fizycznych miasto Płock ma swoje udziały. Łączna wysokość wpływów do budżetu miasta Płocka związanych z funkcjonowaniem PKN ORLEN wyniosła w 2014 roku ponad 156 mln zł.

Jedną z kluczowych Spółek Grupy ORLEN jest włocławski ANWIL. Ten jedyny w Polsce producent polichlorku winylu (PCW) i ważny uczestnik europejskiego rynku nawozów azotowych, kładzie w swoich działaniach szczególny nacisk na wspieranie przedsięwzięć, które mają bezpośredni wpływ na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców Włocławka. Spółka wspiera m.in. realizację projektów kulturalnych, oświatowych, ekologicznych i prozdrowotnych, a także promujących sport. ANWIL od wielu lat sponsoruje również włocławskich koszykarzy, grających w rozgrywkach ekstraklasy mężczyzn. W 2014 roku spółka powołała do życia Fundację ANWIL dla Włocławka, której budżet w pełni przeznaczony jest na realizację lokalnych inicjatyw. ANWIL jest jednym z największych pracodawców w regionie. Wraz ze swoją Grupą Kapitałową zatrudnia prawie 3000 pracowników. Warto też zauważyć, że suma podatków odprowadzonych przez spółkę na rzecz miasta w 2014 roku przekroczyła kwotę 32 mln zł.

Spółka ORLEN Upstream angażuje się w życie społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wszystkich posiadanych koncesji. W ramach prowadzonych działań wspiera lokalne organizacje sportowe, projekty edukacyjne i społeczne oraz te, których celem jest upowszechnianie postaw proekologicznych. W 2014 r. Spółka doposażyła 26 lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wsparła również budynki użyteczności publicznej w 5 gminach, współfinansując niezbędne remonty i rozbudowując infrastrukturę wokół nich. Wśród objętych wsparciem beneficjentów znalazły się zarówno ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice wiejskie, jak również samorządowe projekty rozwoju infrastruktury drogowej oraz osoby indywidualne. Angażowanie we współpracę przedstawicieli społeczności, w obrębie której działa ORLEN Upstream oraz kontraktowanie lokalnych przedsiębiorców jest priorytetem prowadzonych w Spółce postępowań zakupowych. Oczekiwania te przenoszone są również na podwykonawców, za pośrednictwem których indukowany jest rozwój regionalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy. W 2014 roku Spółka zatrudniła 47 osób z gospodarstw sąsiadujących z terenami inwestycji. Współpracowała także bezpośrednio i pośrednio z 106 podmiotami (w tym 85 z terenu Lubelszczyzny) świadczącymi usługi: transportowe, budowlane, drogowe, polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych, wynajmie sprzętu i usług, wywozie odpadów, odśnieżaniu, utrzymaniu porządku, utrzymaniu zieleni, wynajmie powierzchni magazynowej, consultingu, usługach notarialnych, a także usługach reklamowych i cateringowych.

Z tytułu prowadzonej działalności poszukiwawczej, w 2014 roku ponad sto urzędów na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim otrzymało regulowany prawem udział w opłatach koncesyjnych. Ponadto każdorazowo przed rozpoczęciem prac terenowych oraz po ich zakończeniu wykonywany jest monitoring stanu środowiska przyrodniczego i infrastruktury. Spółka przykłada szczególną wagę do transparentności pracy, o czym świadczy między innymi dobrowolny udział w pierwszym, realizowanym na tak szeroką skalę zarówno w Polsce, jak i w Europie, projekcie oceny wpływu procesu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu z użyciem szczelinowania hydraulicznego na środowisko naturalne, realizowanym przez GDOŚ na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Czeska Grupa Unipetrol zatrudniała na koniec 2014 roku ponad 3 600 pracowników. Ponadto około 7 500 osób pracowało w firmach bezpośrednio z nią współpracujących. Unipetrol wspierał mieszkańców regionu Ústí współfinansując projekty rozwoju lokalnej infrastruktury, z obszaru kultury i popularyzacji sportu wśród młodzieży.

W ramach powołanej w 2001 roku Fundacji ORLEN – Dar Serca przeznaczamy co roku znaczne kwoty na działalność dobroczynną, wspieranie osób najbardziej potrzebujących oraz instytucje wyższej użyteczności publicznej. Fundacja współpracuje z ponad 280 Rodzinnymi Domami Dziecka w całej Polsce, w których przebywa ponad 2200 dzieci.

Jako odpowiedź na potrzeby i ogromny pozytywny potencjał pracowników Koncernu w 2004 roku powstał program wolontariatu pracowniczego. Efektem dekady jego działalności są liczne projekty dobroczynne, w które zaangażowały się setki pracowników, a z pomocy skorzystało ponad 3200 beneficjentów.

PKN ORLEN traktuje aktywne członkostwo w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach branżowych jako zadanie o charakterze strategicznym, stwarzające możliwość reprezentowania interesów spółki na forum krajowym i europejskim oraz udziału w wypracowywaniu polityki sektorowej, a także szerokiej wymiany doświadczeń i współpracy z przedstawicielami innych firm.

Szczególne znaczenie przywiązujemy do działalności w ramach następujących organizacji krajowych:

  • POPiHN (Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego) - stanowi forum wypracowywania wspólnego stanowiska przez firmy naftowe działające na terenie kraju. Zabiera głos w sprawach istotnych dla sektora i prezentuje zdanie branży organom administracji krajowej. Umożliwia nam to udział w tworzeniu przepisów prawa krajowego dotyczących sektora naftowego.
  • PIPC (Polska Izba Przemysłu Chemicznego) - członkostwo w tej organizacji umożliwia nam udział w dyskusji na temat projektowanych zmian legislacyjnych i tym samym współtworzenie prawa krajowego dotyczącego sektora chemicznego. Daje także możliwość angażowania się w tworzenie prawa UE poprzez reprezentację interesów spółki na forum europejskim dzięki uczestnictwu w pracach CEFIC.
  • PKPP Lewiatan - członkostwo i aktywna działalność PKN ORLEN we władzach oraz grupach roboczych daje możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami, konsultantami i ekspertami w celu opiniowanie istniejących przepisów prawa oraz podejmowanie działań dla usprawnienia legislacji, a także wypracowywania stanowisk w sprawie propozycji nowych regulacji prawnych. PKPP Lewiatan umożliwia przedstawicielom PKN ORLEN udział w pracach grupy ds. Energetyki Business Europe co daje szanse na prezentowanie i obronę interesów PKN ORLEN na forum europejskim.

Spośród europejskich stowarzyszeń branżowych szczególne znaczenie przywiązujemy do działalności w stowarzyszeniu European Petroleum Refiners, zrzeszającego firmy naftowe reprezentujące niemal 100% zdolności przerobowych ropy naftowej w krajach EOG. Obecnie prowadzi ono dwukierunkową działalność:

  • jako FuelsEurope, której misją jest wnoszenie konstruktywnego wkładu w rozwój polityki mającej zapewnić bezpieczne i zrównoważone wytwarzanie, dostarczanie i stosowanie produktów naftowych poprzez wspieranie wiedzą kompetentnych ekspertów instytucji Unii Europejskiej i krajowej administracji, a także opinii publicznej. Aktywna działalność przedstawicieli PKN ORLEN w organach zarządzających i grupach roboczych stowarzyszenia zapewnia możliwość wpływania na ostateczny kształt przepisów europejskich poprzez opiniowanie projektów i działania lobbingowe. Wysoka ranga stowarzyszenia i jego znacząca rola w systemie tworzenia prawa Unii Europejskiej gwarantuje skuteczność tych działań. Doświadczenie zebrane w trakcie współpracy z FuelsEurope dostarcza szeregu przykładów wprowadzenia do stanowiska Europejskiego Przemysłu Rafineryjnego zapisów ważnych z punktu widzenia interesów PKN ORLEN (np. odnośnie wymagań jakościowych dla paliw silnikowych czy kształtu przepisów dotyczących ograniczania emisji z instalacji przemysłowych, w tym dwutlenku węgla).
  • jako CONCAWE, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe dostarczające obiektywnych informacji o oddziaływaniu europejskiego przemysłu naftowego na środowisko naturalne. Wspiera także firmy naftowe, przygotowując je technicznie do realizacji takich zadań jak ograniczenie negatywnego oddziaływania chemikaliów na ludzi i środowisko naturalne poprzez wdrożenie systemu REACH, uczestnictwo firm naftowych w działaniach zapobiegających zmianom klimatycznym poprzez wdrażanie systemu ETS i wdrożeniu paliw silnikowych pochodzenia roślinnego, czy zmniejszanie emisji szkodliwych substancji podczas przerobu ropy naftowej i stosowania produktów naftowych. Pracownicy PKN ORLEN działający w grupach roboczych i organach zarządzających stowarzyszenia uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych przez CONCAWE i mają bezpośredni dostęp do wyników tych badań na każdym etapie realizacji projektu.