Outlook CSR 2015+

Dzięki obranej przez nas strategii CSR umacniamy swoją pozycję regionalnego lidera nie tylko w działalności operacyjnej, ale także w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Koncern od lat wyznacza najwyższe standardy zarówno w bieżącej działalności rynkowej, jak i w podejściu do kwestii zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność od wielu lat wpisana jest w DNA Grupy ORLEN. Myślimy o niej w długiej perspektywie, o czym świadczą wypracowane rozwiązania, takie jak skodyfikowane Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN oraz Strategia CSR na lata 2015-2017, która określa podejście firmy do różnych grup interesariuszy, a przede wszystkim nadaje Wartościom praktyczną wykładnię.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PKN ORLEN za wszystkie kwestie związane z prowadzeniem przez Koncern działań CSR odpowiada Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu.  Pełni on także funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego projektu Strategia CSR. Do jego zadań należy m.in. regularne raportowanie Zarządowi Spółki oraz Komitetowi Rady Nadzorczej ds. CSR statusu wdrażania projektów realizowanych w ramach Strategii. Obejmują one szerokie spektrum działań w obszarze środowiskowym, społecznym oraz ich wpływ na efekty ekonomiczne.

Trendy odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwojuEfekty w kontekście CSRJak PKN ORLEN odpowiada na wyzwania zrównoważonego rozwoju?

Podejście strategiczne

Wieloaspektowe podejście do zarządzania firmą – zdefiniowanie długoterminowych celów biznesowych ze świadomością wpływu na otoczenie.

Zintegrowanie celów biznesowych z elementami społecznymi.  

Integracja modelu biznesowego z celami społecznej odpowiedzialności firmy powinna służyć tworzeniu wartości przez firmy.

Odpowiedzialne zarządzanie wpływem.

Maksymalizowanie pozytywnego wpływu, minimalizowanie negatywnego.

Strategia CSR PKN ORLEN stanowi narzędzie zarządzania zintegrowane ze strategią biznesową. Zgodnie z nią wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonuje spółka oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów.

Już na etapie projektowania strategii biznesowej Koncern uwzględnia cele społecznej odpowiedzialności biznesu.Strategia CSR i jej niefinansowe KPI’s są uzupełnieniem, pozwalającym skuteczniej osiągać cele biznesowe.

Odpowiedzialne inwestowanie

Rosnące znaczenie biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Zainteresowanie i możliwe działania legislacyjne KE dot. obowiązku informowania klientów o stosowanych kryteriach ESG (Environmental, Social, Governance) przez fundusze i instytucje finansowe.

Postrzeganie firmy jako mniej ryzykownej.

Pozytywne skorelowanie działań społecznych z wynikami finansowymi.

Rezygnacja ze skupiania się wyłącznie na krótkoterminowych przychodach. Koncern koncentruje się na szerszym postrzeganiu procesu tworzenia zysku, czyli w efekcie na sposobie w jaki budowana jest wartość dla intresariuszy.

PKN ORLEN nieprzerwanie od ośmiu lat spełnia kryteria kwalifikujące do RESPECT Index,  a inwestowanie w firmy o wysokich standardach zarządzania opartych na wartościach, ograniczając ryzyka, tworzy możliwości osiągania ponadprzeciętnych zysków.

W procesie zarządzania istotnym elementem branym pod uwagę są kwestie ESG, które mogą mieć wpływ na obniżenie kosztu długu i kapitału własnego. W „Rankingu spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG 2014” PKN ORLEN znalazł się w zwycięskiej trójce w dwóch klasyfikacjach: sektorowej i indeksowej.

Praktyki w miejscu pracy  

Pokolenie X, Y, Z – standardy pracy, marka odpowiedzialnego pracodawcy.

Jak pokazują badania, tworzenie miejsc pracy, wkład w rozwój gospodarczy i rozwój pracowników znajdują się wśród najbardziej istotnych efektów działania firm. Redukcja zatrudnienia, a w Polsce również słabe warunki /nieprzestrzeganie standardów pracy, należą do czołowych negatywnych efektów działalności przedsiębiorstw.

Zmianie ulegają oczekiwania pracowników wobec pracodawcy, a odpowiedzialne, oparte o wartości postępowanie jest coraz częściej znaczącym czynnikiem przy wyborze pracodawcy, pozwalającym pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników.

Budowanie zaangażowania pracowników pozwala ograniczać koszty związane z ich rotacją.

Fundamentem Strategii CSR PKN ORLEN wewnątrz organizacji jest budowa relacji. To właśnie dzięki ludziom, ich zaangażowaniu i osobistej satysfakcji, Koncern może osiągać kolejne cele i konsekwentnie się rozwijać. Dlatego nadrzędnym priorytetem jest umacnianie pozycji dobrego, odpowiedzialnego pracodawcy, stawiającego na wzajemne zaufanie, zaangażowanie i efektywność pracowników.

Koncern dba o bezpieczeństwo zatrudnianych pracowników oraz o zachowanie równowagi pomiędzy ich życiem prywatnym i zawodowym. Chce również inspirować i uwalniać potencjał swoich pracowników, dlatego zamierza aktywnie angażować się w proces zarządzania różnorodnością wewnątrz organizacji.

Komunikowanie

Zwiększenie znaczenia ujawniania informacji niefinansowych.

Kompleksowość komunikacji, przejrzystość firmy i wieloaspektowe spojrzenie na jej działalność.

Ograniczanie ryzyk.

Prowadzenie dialogu i budowanie pozytywnych relacji z interesariuszami.

Rozwój raportowania informacji pozafinansowych w PKN ORLEN, począwszy od wdrożenia standardu GRI w 2008 roku po pierwszy raport zintegrowany opublikowany w 2015 roku. Weryfikacja zewnętrzna prezentowanych informacji zorientowana na profesjonalizację procesu oraz podwyższanie jakości raportowania.

Dialog z otoczeniem i regularna weryfikacja mapy interesariuszy.

Włączanie wartości ORLEN do komunikacji zewnętrznej.

Otwarta komunikacja z interesariuszami, transparentność.

Ekologia przyszłości

Zarządzanie nakierowane na zrównoważony rozwój, minimalizowanie negatywnego wpływu środowiskowego, korzyści dla firm.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i zmniejszania negatywnego wpływu na otoczenie.

Koncern chce być postrzegany jako podmiot, który przewodzi zmianom w bardzo szerokim zakresie. Dotyczy to m.in. umacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju i nowych obszarów biznesowych oraz dbałości o środowisko naturalne.

Działania:

 • Ekoinwestycje. 
 • Wdrożenie wysokoefektywnych inwestycji proekologicznych na rzecz redukcji emisyjności procesów. 
 • Opracowanie i wdrożenie projektu „Zielona stacja paliw”. 
 • Monitoring oddziaływania środowiskowego. 
 • Zielone biuro. 
 • Edukacja ekologiczna.

Łańcuch dostaw

Zarządzanie wpływem z uwzględnieniem ESG

Zarządzanie łańcuchem dostaw integrujące elementy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w celu redukcji ryzyk.

Zarządzanie łańcuchem wartości.

Budowanie relacji z partnerami biznesowymi.

Poprzez oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie biznesowe Koncern chce podnosić standardy wśród swoich kooperantów, operujących na różnych etapach łańcucha dostaw. Działania podejmowane w tym obszarze to:

 • Edukacja dostawców. 
 • Wypracowanie wspólnych wartości w łańcuchu dostaw poprzez włączanie aspektów etycznych w relacje z dostawcami. 
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa w GK ORLEN i u partnerów.
 • Uwzględnianie aspektów społecznych i ekologicznych. 
 • Angażowanie partnerów biznesowych w działania społeczne.
 

Ostatnie dekady, a wraz z nimi postępująca globalizacja, przyniosły bezprecedensowy rozwój świata, choćby w takich obszarach jak komunikacja społeczna, postrzeganie globalnych procesów środowiskowych, relacje pomiędzy biznesem a klientami i lokalnymi społecznościami, czy właśnie rozumienie znaczenia etyki i odpowiedzialności w życiu gospodarczym. PKN ORLEN zdaje sobie z tego sprawę, starając się wyprzedzać trendy i wyznaczać nowe standardy. Strategia CSR to kolejny, ważny krok na tej drodze. Dzięki niej umacniamy swoją pozycję regionalnego lidera nie tylko w biznesie, ale także w obszarze społecznym.