Zintegrowane podejście do raportowania

Raportowanie zintegrowane stanowi nowy sposób komunikowania modelu biznesowego.

Raportowanie jest stałym elementem szerokiego systemu komunikowania działań PKN ORLEN. Nasze raporty wydawane są w cyklu rocznym i podlegają ciągłej ewolucji. Modyfikujemy je wraz ze zmianami zachodzącymi wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania naszych interesariuszy.

Do 2014 roku publikowaliśmy osobno raport roczny i raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Od chwili powstania PKN ORLEN opublikował czternaście raportów rocznych i dziesięć raportów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Od roku 2008 raporty CSR są sporządzane zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative).

PKN ORLEN nie dokonywał korekt informacji prezentowanych w poprzednich raportach. Raport zintegrowany został poddany weryfikacji zewnętrznej. Audyt przeprowadziła renomowana firma Deloitte. W raportowanym okresie nie nastąpiły znaczące zmiany w zakresie łańcucha dostaw surowców do produkcji. Odnotowaliśmy natomiast kilka istotnych zmian w strukturze Grupy ORLEN. Ważnym wydarzeniem wpływającym na wielkość i dalszy rozwój Grupy ORLEN było nabycie za pośrednictwem spółki TriOil aktywów wydobywczych należących do Birchill Exploration zlokalizowanych w obszarze Ferrier/Strachan oraz połączenie obu spółek. Zakup nowych aktywów wraz z zagospodarowaniem posiadanych licencji skutkował wzrostem rezerw 2P z 22 do poziomu około 50 mln boe. Strategia wzrostu wartości Grupy ORLEN oraz optymalizacja jej struktury właścicielskiej była również realizowana dzięki przeprowadzonej transakcji nabycia akcji spółki Ceska Rafinerska przez czeski Unipetrol, zakup litewskiej spółki detalicznej AB Ventus Nafta przez PKN ORLEN, połączenie spółek Rafinerii Trzebinia SA. i Rafinerii Jedlicze S.A. w nowy podmiot ORLEN Południe S.A. jak również dzięki przeprowadzonej konsolidacji aktywów olejowych, asfaltowych i środowiskowych. Szczegółowe informacje o strukturze Grupy ORLEN oraz znaczących zmianach w jej rozmiarze i formach własności  zostały zaprezentowane w Notach 5 i 5.1 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy ORLEN za 2014 rok.

Jednym z celów określonych w naszej strategii CSR jest dążenie Koncernu do bycia postrzeganym przez interesariuszy jako lider odpowiedzialnego biznesu. W ramach realizacji tego celu zobowiązujemy się do realizacji szeregu inicjatyw i działań, w tym także do wprowadzenia raportowania zintegrowanego. Prezentowany raport jest pierwszym dla PKN ORLEN i wybranych spółek z Grupy ORLEN i stanowi kolejny krok w kierunku podwyższenia jakości raportowania.

Raportowanie zintegrowane stanowi nowy sposób komunikowania modelu biznesowego. Jest to proces, który ma na celu przeprowadzenie analizy i zebranie informacji kluczowych dla interesariuszy, w formie rzetelnego raportu zintegrowanego, podsumowującego w jaki sposób realizowana strategia biznesowa i system zarządzania ryzykiem przekłada się na tworzenie wartości firmy w czasie, z uwzględnieniem wpływu firmy na otoczenie. Nasz raport przedstawia działania prowadzone w 2014 roku przez PKN ORLEN i wybrane spółki Grupy Kapitałowej ORLEN, pokazuje wyniki i efekty tych działań oraz najistotniejsze aspekty działalności finansowej i pozafinansowej przekładające się na budowę jej wartości.

Proces definiowania aspektów raportowania

W sprawozdawczości finansowej stosujemy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W obszarze sprawozdawczości pozafinansowej zastosowaliśmy wytyczne raportowania Global Reporting Initiative G4. W przygotowaniu raportu kierowaliśmy się wytycznymi zintegrowanego raportowania ogłoszonymi w 2013 roku przez Międzynarodową Radę Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council). Zarówno wytyczne GRI jak i IIRC kładą nacisk na wybór kluczowych aspektów raportowania, które w najwyższym stopniu odnoszą się do działalności firmy, jej wpływu i oczekiwań interesariuszy w danym momencie.

Global Reporting Initiative to międzynarodowy standard raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm. Tworzy spójne ramy dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane na całym świecie. Ramy oraz Wytyczne wyznaczają zasady i wskaźniki, które podmioty mogą wykorzystać do mierzenia i raportowania na temat swoich ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych wyników. W 2013 roku GRI opublikowało najnowsze i najpełniejsze wytyczne raportowania społecznego G4. Norma ta poszerza zakres raportowania społecznego w obszarze angażowania interesariuszy w proces tworzenia raportu, podkreślenia roli łańcucha wartości oraz doboru treści, które powinny pojawić się w raporcie pod względem ich istotności. W 2014 roku PKN ORLEN opublikował „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2013. 10 lat odpowiedzialnego raportowania” opracowany zgodnie w wytycznymi GRI G4.

Według IIRC raportowanie zintegrowane to proces, którego skutkiem jest cykliczna komunikacja organizacji poprzez raport zintegrowany, w ramach, którego pokazuje ona tworzenie wartości w czasie. Raport zintegrowany to sposób i narzędzie komunikacji organizacji pokazujące, w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrznego, pozwalają jej tworzyć wartość w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej (Źródło: Consultation draft of the international framework, International Integrated Reporting Council, kwiecień 2013)

PKN ORLEN spełnia także wymogi Dyrektywy 2014/95/UE „w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dot. różnorodności przez niektóre duże jednostki i grupy”. Dyrektywa zakłada, że w niedalekiej przyszłości europejskie spółki publiczne zobowiązane będą do składania raportów w zakresie środowiskowym, społecznym i pracowniczym, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Celem nowej regulacji UE jest zwiększenie przejrzystości, podniesienie istotności oraz porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych. W związku z powyższym w Indeksie GRI wskazujemy m.in. treści, które opisują wskaźniki z zakresu przeciwdziałania korupcji, czy wskaźniki społeczne. Ponadto kwestie będące przedmiotem Dyrektywy są uregulowane w "Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.".

Definiowanie istotnych aspektów raportowania w PKN ORLEN obejmowało ich identyfikację w trzech strategicznych obszarach wpływu wskazanych w Strategii CSR. Obszary te to organizacja, otoczenie bliskie oraz otoczenie dalekie. Uczestnikami procesu byli więc interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni z różnych środowisk, wśród nich m.in. pracownicy Koncernu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, partnerzy biznesowi, analitycy, środowisko specjalistów z zakresu CSR, media i inni.

W procesie definiowania treści raportu istotne znaczenie miały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych. Dla pracowników najważniejsze były kwestie zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także wyniki ekonomiczne firmy, zdrowie i bezpieczeństwo klienta oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska, w tym zużycie wody i energii, emisje, ścieki i odpady. Z kolei z punktu widzenia środowiska analityków giełdowych najważniejszymi aspektami, poza wymienionymi już wynikami ekonomicznymi i zatrudnieniem, były wykorzystywane przez firmę surowce i materiały, jej produkty i usługi oraz zagadnienia dotyczące energii. Przedstawiciele środowisk naukowych wskazali dodatkowo pośredni wpływ ekonomiczny firmy i działania na rzecz społeczności lokalnej oraz zarządzanie różnorodnością i równością szans. Zarówno dla interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych istotne było przeciwdziałanie korupcji. Pozostałe, ujęte w raporcie i wymienione w matrycy istotności, kluczowe kwestie to wynik opinii m.in. mediów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów biznesowych, środowiska specjalistów z zakresu CSR. Do każdego z wymienionych zagadnień odniesiono się w tegorocznym raporcie.

Ostatecznym efektem tych działań jest Matryca istotności.

Mapa interesariuszy

W ramach prac nad raportem zintegrowanym dokonano kolejnej weryfikacji mapy interesariuszy PKN ORLEN. Przeprowadzona analiza pokazała, że od wielu lat grono interesariuszy jest generalnie ustabilizowane. W wyniku wewnętrznych konsultacji oraz przeprowadzonej ankiety zidentyfikowano kluczowych i ważnych interesariuszy. W ramach tej aktualizacji dodano instytucje finansowe. Uzasadnione okazało się także włączenie władz lokalnych do grupy administracji publicznej.

Nasze kontakty z interesariuszami budujemy w oparciu o zasady odpowiedzialności i dialogu. W trosce o jakość tych relacji dostosowujemy częstotliwość i kanały komunikacji do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy interesariuszy. Szereg tego typu działań prezentujemy w dalszej części raportu.