Otoczenie społeczne

PKN ORLEN prowadzi stały dialog ze społecznościami lokalnymi w miejscach w których prowadzi działalność biznesową.

Współpraca ze społecznościami lokalnymi

Grupa ORLEN kontynuowała także w 2014 roku aktywną współpracę ze społecznościami lokalnymi. Najwięcej społecznych projektów lokalnych realizowano w miejscach prowadzenia działań biznesowych.

Lokalna działalność koncernu w Płocku, gdzie zlokalizowana jest siedziba spółki i największy zakład produkcyjny, opiera się na kilku filarach. Pierwszym z nich są działania realizowane w ramach Funduszu Grantowego dla Płocka, w efekcie których wsparcie uzyskują najaktywniej działające lokalne organizacje pozarządowe.

Kolejny obszar aktywności na terenie Płocka to współpraca z władzami miasta przy rozwoju infrastruktury. W 2014 roku kontynuowano wspólne przedsięwzięcie mające na celu stworzenie kompleksu rekreacyjnego wokół hali sportowej ORLEN Arena.

Trzeci filar wsparcia społeczności lokalnych stanowi wsparcie projektów na rzecz propagowania sportu profesjonalnego i amatorskiego, przedsięwzięć związanych z promowaniem kultury i sztuki oraz projektów edukacyjnych.

Najważniejszymi wieloletnimi aktywnościami PKN ORLEN w obszarze promocji sportu i aktywnego stylu życia są: współpraca z sekcją piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock, sponsoring tytularny Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA w Płocku, Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletyczny ORLEN CUP oraz turnieju Płock ORLEN Polish Open – zawodów tenisowych, w których udział biorą osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Ponadto firma sponsorowała miedzy innymi działalność Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego i miejskie zawody biegowe.

PKN ORLEN cyklicznie realizuje także działania na rzecz upowszechniania muzyki klasycznej wśród płockiej publiczności poprzez wsparcie działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz dziecięcego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Ponadto koncern  kontynuował również  współpracę z organizacjami specjalizującymi się w aktywizowaniu mieszkańców do działalności artystycznej - Teatrem Per Se i Młodzieżowym Domem Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego.

W obszarze edukacji przy wsparciu PKN ORLEN odbyła się kolejna edycja Programu Stypendialnego, projektu adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego.

PKN ORLEN jest sygnatariuszem deklaracji z obszaru zrównoważonego rozwoju i CSR

 • "Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050” to projekt prowadzony w 2015 roku przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę doradczą Deloitte. Jego celem jest zintegrowanie polskich firm wokół idei zrównoważonego rozwoju. „Wizja 50” wskazuje kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno - gospodarczych. PKN ORLEN został w 2014 roku sygnatariuszem „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”, będącej dokumentem programowym inicjatywy.
 • „Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu”: został opracowany z myślą o polskich przedsiębiorstwach, warunkach w jakich funkcjonują, i wyzwaniach przed którymi na co dzień stają, ma na celu wskazanie podstawowych reguł odpowiedzialnego działania.
  Dziewięć zasad Kodeksu odnosi się do różnych obszarów działania, które zostały uznane za kluczowe nie tylko dla rozwoju, ale także dla wdrażania idei odpowiedzialnego biznesu w polskich firmach.
 • „Deklaracja w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce”zwraca szczególną uwagę na:
  • przejrzystość działania i efektywne zarządzanie
  • bezpieczeństwo i higienę pracy
  • poszanowanie praw odbiorców, współpracę z samorządami i NGO
  • angażowanie interesariuszy i troskę o otoczenie
  • partnerskie traktowanie klientów, dostawców i podwykonawców
  • promocję energooszczędnych rozwiązań, czystych technologii
  • ekologiczne źródła energii, współpracę branżową, dzielenie się wiedzą
  • przejrzystość, wiarygodność, publiczny dostęp do sprawozdań i raportów
 • Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny – myślimy innowacyjnie, działamy inwestycyjnie

Wspólne przedsięwzięcie władz samorządowych Miasta Płocka i PKN ORLEN. Jego celem jest zbudowanie spójnego i funkcjonalnego modelu, w którym badania oraz wiedza przyczyniają się do rozwoju nowoczesnych technologii, które efektywnie wykorzystane w przemyśle, dają możliwość tworzenia nowych miejscy pracy.

Współpraca z organizacjami NGO

Współpraca PKN ORLEN z organizacjami pozarządowymi poszerza i umacnia dialog pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym:

 • Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”: celem stowarzyszenia jest wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie realizacji projektów z dziedziny kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji, profilaktyki i ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz sportu i kultury fizycznej.
 • Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”:
  przyznaje granty finansowe dla płockich organizacji pozarządowych na realizację projektów społecznych adresowanych do mieszkańców Płocka.
 • Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce: fundacja została powołana przez PKN ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Jej celem jest utrzymanie i rozwój Muzeum, zabezpieczanie urządzeń o znaczeniu historycznym, powiększanie ekspozycji, popularyzacja i promocja Muzeum, dbałość o dziedzictwo kulturowe.
 • PKN ORLEN wsparł m.in. fundacje: Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Polska Akcja Humanitarna, Świat na Tak, czy Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

Inicjatywy CSR i zrównoważonego rozwoju

 • Global Compact – deklarujemy poszanowanie dziesięciu zasad z zakresu przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji
 • Przestrzeganie standardów ekologicznych określonych w „Polityce środowiskowej”
 • Program „Responsible Care”

Fair Trade

Nasza kawa dostępna w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro jest sygnowana znakiem Fairtrade. Oznacza to, że nasi dostawcy stosują zasady sprawiedliwego handlu, których celem jest m.in. wyeliminowanie zjawiska wyzysku plantatorów. Wspieramy również organizację World Land Trust, która walczy o ograniczanie wycinania lasów deszczowych Ameryki Południowej. Producent naszej kawy współpracuje także z belgijską organizacją CFP (Program Funduszy Korporacyjnych), której celem jest realizowanie projektów na rzecz zwalczania ubóstwa w krajach rozwijających się.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno branżowymi, specjalistycznymi, jak i typowo biznesowymi, budując trwałe relacje z otoczeniem. Poprzez zaangażowanie naszych pracowników mamy dostęp do bieżących informacji na temat projektowanych zmian w legislacji dotyczącej sektora paliw i sektora chemicznego, zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej oraz do wyników międzynarodowych badań i rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w koncernie. Członkostwo w organizacjach sprzyja także integracji kadry inżynieryjno-technicznej PKN ORLEN z pracownikami sektora naftowego i petrochemicznego w kraju i za granicą, stwarza szansę zdobywania nowej wiedzy, jak i dzielenia się zdobytym doświadczeniem z innymi.

System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych

Podstawę Systemu stanowią ośrodki regionalne wyposażone odpowiednio do zadeklarowanego stopnia udzielanej pomocy. W systemie wyróżnia się trzy stopnie pomocy. Centrum Krajowe SPOT zorganizowane w Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN SA w ramach I stopnia pomocy udziela informacji drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem strony internetowej.