Otoczenie regulacyjne

Kluczowymi podmiotami naszego otoczenia regulacyjnego są:

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Prezes Agencji Rezerw Materiałowych
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/ Inspekcja Handlowa
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  
 • Służba Celna
 • Ministerstwo Środowiska / Inspekcja Ochrony Środowiska

 • Bezpieczeństwo - ZAPASY OBOWIĄZKOWE - każdy producent paliw ciekłych oraz handlowiec ma obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz płacenia opłaty zapasowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
  • UE: Dyrektywa 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz.Urz.UE L265/9 z dnia 9.10.2009)
 • Jakość - JAKOŚĆ PALIW - każdy producent paliw ciekłych oraz przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, ma obowiązek wytwarzać i wprowadzać na rynek oraz handlować tylko tymi paliwami ciekłymi, które spełniają wymagania jakościowe, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
  • UE: Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. w sprawie jakości benzyny i olejów napędowych zmieniona Dyrektywą 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 marca 2003 r.
 • Podatki - AKCYZA- wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych przez ich producentów lub przedsiębiorców, obracających paliwami ciekłymi, będących równocześnie wyrobami energetycznymi w rozumieniu reżimu akcyzowego, rodzi obowiązek zapłaty podatku akcyzowego na zasadach i w wysokości określonej przez ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie;
  • UE: DYREKTYWA RADY 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG
 • Środowisko
  • emisje przemysłowe – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest zniwelowanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko poprzez bardziej efektywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Realizacja przepisów ma umożliwić osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska przy jednoczesnym zmniejszaniu barier administracyjnych;
   • UE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
  • biopaliwa – NCW - każdy producent benzyn silnikowych oraz olejów napędowych oraz przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na obrocie tymi paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie przywozu i sprzedaży ich w Polsce, ma obowiązek w każdym roku kalendarzowym realizować Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie biopaliw ciekłych. Oznacza to, że musi zapewnić minimalny udział biokomponentów oraz biopaliw ciekłych w ogólnej ilości produkowanych lub przywożonych do Polski benzyn i olejów napędowych, określony w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
   • UE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE