List Prezesa Zarządu PKN ORLEN

Szanowni Państwo,Prezes Zarządu

Wchodząc w 2014 rok prawdopodobnie nikt nie wyobrażał sobie skali wyzwań, przed którymi stanie światowa gospodarka. W ciągu roku cena baryłki ropy naftowej obniżyła się o ponad połowę, podczas gdy jeszcze niewiele wcześniej spodziewano się dalszych wzrostów notowań. Jednocześnie byliśmy świadkami bezprecedensowych turbulencji geopolitycznych, a działania militarne postrzegane do tej pory jako niemal niemożliwe we współczesnej Europie, stały się widocznym elementem naszej rzeczywistości i determinują wyzwania stojące przed światową gospodarką. Dla firm sektora paliwowego i energetycznego, w tym również PKN ORLEN, znajdują one swoje odbicie przede wszystkim w trudnych do prognozowania i podatnych na dalsze wahania cenach surowców oraz niepewności dotyczącej planowania inwestycji w długim horyzoncie. Funkcjonowanie w tak niestabilnym otoczeniu, zarówno gospodarczym, jak i geopolitycznym szybko weryfikuje przygotowanie firm do podejmowania wyzwań stojących przed branżą. Uważamy, że PKN ORLEN zdał ten egzamin – skutecznie realizowaliśmy naszą strategię i podjęliśmy szereg dodatkowych działań, które pozwalają na wzmacnianie wartości Koncernu.

Aby skutecznie realizować cele biznesowe, dużą wagę przywiązujemy do nowoczesnej, opartej o system skodyfikowanych wartości, kultury zarządzania. Rok 2014 był czasem jej dalszego umacniania w ramach całej Grupy ORLEN, a proces ten został wsparty między innymi przyjętą przez Koncern kompleksową strategią CSR. Zdajemy sobie sprawę, że właśnie w niespokojnych czasach, szczególne znaczenie zyskuje pewność, że wszędzie gdzie prowadzimy naszą działalność, robimy to z poszanowaniem potrzeb wszystkich naszych interesariuszy – akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców czy lokalnych społeczności. Odpowiedzialne i etyczne podejście, przejawiające się w każdym obszarze funkcjonowania Koncernu, jest w naszej ocenie nie mniej istotne niż stabilne fundamenty finansowe czy przemyślane projekty inwestycyjne. W długoterminowej perspektywie pozwala bowiem na budowę trwałej wartości PKN ORLEN. Zgodnie z tą filozofią w tym roku przygotowaliśmy dla Państwa raport w formie zintegrowanej, łączącej wyniki finansowe osiągnięte w 2014 roku z kwestiami ładu korporacyjnego, zasadami dialogu z otoczeniem, praktykami z zakresu pracy, czynnikami środowiskowymi czy przykładami naszego zaangażowania społecznego. Publikacja precyzyjnie definiuje zależności pomiędzy wszystkimi obszarami naszej działalności, wskazując wynikające z niej korzyści, tak dla Koncernu, jak i interesariuszy. Jesteśmy przekonani, że ta zgodna z międzynarodowymi standardami praktyka pokaże w jak komplementarny i zaawansowany sposób realizujemy nasze credo: ORLEN. Napędzamy przyszłość. Cieszy nas też fakt, że podejście Koncernu do prowadzenia biznesu w sposób etyczny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju jest dostrzegane na świecie, co znalazło swój wyraz w przyznaniu PKN ORLEN przez amerykański Ethisphere Institute – jako jedynej firmie z naszego regionu – tytułu The World’s Most Ethical Company.

W ubiegłym roku zaktualizowaliśmy strategię PKN ORLEN na lata 2014-2017, zakładającą dalszą dywersyfikację źródeł przychodów i koncentrację na najbardziej perspektywicznych rynkach. Jej nadrzędnym celem jest minimalizacja ryzyk i zapewnienie stabilnego rozwoju Koncernu, niezależnie od realizujących się scenariuszy makroekonomicznych. W pierwszym roku obowiązywania strategii PKN ORLEN wypracował wynik EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały) na poziomie 5,2 mld PLN, przy pozytywnej kontrybucji wszystkich segmentów działalności: Downstream, Detalu oraz Wydobycia. Ponieważ strategia Koncernu odzwierciedla ograniczenia w konsumpcji paliw, nadmiar rafineryjnych mocy wytwórczych oraz rosnącą presję na marże wynikającą z rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych, podjęliśmy decyzję o urealnieniu wielkości planowanych przepływów pieniężnych, co skutkowało ujęciem w wynikach 2014 roku odpisów aktualizujących aktywa trwałe Koncernu w wysokości około 5,4 mld PLN, z czego 4,2 mld PLN dotyczyło Grupy ORLEN Lietuva. Miały one charakter niegotówkowy i nie przekładają się na bieżącą działalność Grupy ORLEN.

Mając na uwadze wypracowaną w ostatnich latach stabilność finansową, na inwestycje – w tym przede wszystkim projekty rozwojowe – planujemy przeznaczyć do 2017 roku ponad 12 mld PLN. Należy jednak zaznaczyć, że wiele z tych projektów jest już realizowanych. W tym roku nastąpi rozruch bloku parowo-gazowego we Włocławku, który wraz z podobną inwestycją planowaną przez nas w Płocku i modernizacją istniejących instalacji sprawi, że za trzy lata Grupa ORLEN będzie dysponowała w Polsce mocami wytwórczymi w wysokości ponad 1,5 GWe. W obszarze petrochemii dążymy do umocnienia naszej pozycji, m.in. poprzez uruchomienie projektu budowy Instalacji Metatezy. Stale rozwijamy także sieć sprzedaży detalicznej, od lat pozycjonującą nas jako niekwestionowanego regionalnego lidera. W ramach dywersyfikacji działalności, rozwijamy również segment Wydobycia, systematycznie analizując możliwości przejęć spółek wydobywczych w Ameryce Północnej. W minionym roku przejęliśmy kanadyjską spółkę Birchill Exploration podwajając tym samym rezerwy ropy i gazu (2P) do około 50 mln boe i wzbogacając nasze know-how potrzebne do prowadzenia poszukiwań węglowodorów także na terenie Polski.

Realizacja założeń biznesowych przyjętych w strategii nie byłaby możliwa bez konsekwentnego dążenia do utrzymania wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie. Poprzez dywersyfikację źródeł finansowania zbudowaliśmy solidne fundamenty pod ambitne plany inwestycyjne Koncernu w kolejnych latach, a jednocześnie umocniliśmy naszą wiarygodność, jako solidnego partnera na rynkach finansowych. Potwierdza to obecna wycena naszych akcji, która wynika właśnie z działań realizowanych w ramach strategii, w której zadeklarowaliśmy osiągnięcie średniego poziomu EBITDA LIFO w wysokości 5,1 mld PLN oraz stopniowy wzrost wypłaty dywidendy na akcje.

Serdecznie dziękuję pracownikom za zaangażowanie, które przekłada się na stały wzrost wartości Koncernu. Członkom Rady Nadzorczej chciałbym podziękować za udzielane nam wsparcie, a naszym Akcjonariuszom za zaufanie jakim nas niezmiennie obdarzają. Jednocześnie chcę zapewnić, że w PKN ORLEN koncentrujemy się nie tylko na rozwoju naszego biznesu, ale także nad umacnianiu zaufania, którym obdarzają nas interesariusze. Wyrazem tego jest nowa formuła raportu, którą Państwu prezentujemy. Chcemy, by z roku na rok stawał się on coraz lepszy, dlatego zachęcamy Państwa do przekazywania nam swoich opinii. Jesteśmy przekonani, że pozwolą one na wyznaczenie nowych standardów w obszarze raportowania zintegrowanego i jeszcze lepszą komunikację Koncernu z całym jego otoczeniem.

Jacek Krawiec

Podpis

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN ORLEN