Wartości i zasady postępowania

W 2014 roku zakończyliśmy proces implementacji „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN” w Grupie Kapitałowej, które stanowią fundament relacji wewnątrz firmy, a także z otoczeniem zewnętrznym. 

wartości i zasady postępowania

Nasze wartości stanowią fundament Grupy ORLEN - firmie i ludziom ją tworzącym wytyczają drogę do osiągania ambitnych celów.

W 2014 roku zakończyliśmy proces implementacji „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN” w Grupie Kapitałowej, które stanowią fundament relacji wewnątrz firmy, a także z otoczeniem zewnętrznym. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z konkurencją. Dokument kompleksowo reguluje kwestie etyczne, takie jak chociażby zagadnienia dotyczące respektowania praw człowieka, różnorodności i równości szans, czy przeciwdziałania korupcji. Dokument „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN” uzupełnia strategię biznesową spółki kładąc istotny nacisk na budowę relacji i wzajemnego zaufania w organizacji. Zapewnia pracownikom możliwość wyjaśnienia wątpliwości czy zauważonych nieprawidłowości. W PKN ORLEN działa także Rzecznik ds. Etyki oraz Komitet Etyki. W 2014 roku do Rzecznika ds. Etyki nie zgłoszono spraw wymagających przeanalizowania ich pod kątem zdarzeń czy zachowań korupcyjnych. Przeprowadzone szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej, wraz z udostępnieniem elektronicznej platformy szkoleniowej, pomagają rozwiązać wątpliwości pracowników związane z wartościami i etycznym postępowaniem. Tematy związane z przestrzeganiem praw człowieka są poruszane podczas różnych szkoleń, czy spotkań wewnętrznych. W raportowanym okresie nie odnotowano przypadków dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność.

Innowacyjne podejście do tematu etyki pozycjonuje Grupę ORLEN w gronie liderów przygotowanych na nowe wyzwania przyszłości. Dowodem tego jest uzyskany już dwukrotnie tytuł The World’s Most Ethical Company (w 2014 i 2015 roku), przyznawany przez amerykański, niezależny Ethisphere Institute.

Więcej informacji o dokumencie "Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN" znajduje się tutaj 

Modelowy przebieg zgłaszania i rozpatrywania naruszeń

Modelowy przebieg zgłoszenia i rozpatrywania naruszeń