Łańcuch budowy wartości Grupy ORLEN

Grupa ORLEN, dzięki zintegrowaniu wszystkich elementów łańcucha wartości sektora naftowego, jest w stanie wzajemnie dopasowywać do siebie funkcjonowanie jego elementów. Szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych pozwala to na budowę i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Kluczowe elementy łańcucha budowy wartości Grupy ORLEN to:

Łańcuch wartości PKN ORLEN

Schemat powiązań między obszarami działalności

Schemat powiązań


Zatrudnienie

Downstream 11 288
Detal 955
Wydobycie 112

Stan zatrudnienia w osobach aktywnych i nieaktywnych na dzień 31.12.2014 roku w spółkach GK ORLEN. Liczby te nie zawierają konsolidacji, bez BOP i PPPT.

Przychody, koszty, wyniki finansowe, zwiększenia nakładów inwestycyjnych segmentów operacyjnych za 2014 rok

 Segment DownstreamSegment DetalSegment WydobycieFunkcje KorporacyjneWyłączeniaRazem
             
Przychody ze sprzedaży 85 941 36 104 298 311 (15 822) 106 832
Koszty operacyjne ogółem (85 971) (35 015) (271) (1 007) 15 822 (106 442)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto1) (4 861) (4) (319) 26   (5 158)
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi 4 210 1 416 152 (565) - 5 213
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO przed odpisami aktualizującymi 2 802 1 061 30 (671) - 3 222
Przychody i koszty finansowe netto           (1 535)
(Strata) netto           (5 828)
Nakłady inwestycyjne 2 714 345 499 230 - 3 788

1) Obejmują odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych z 2014 roku w wysokości (-) 5 360 mln PLN dotyczące głównie Grupy ORLEN Lietuva (-) 4 181 mln PLN, Grupy Unipetrol (-) 752 mln PLN, Grupy ANWIL (Spolana) (-) 64 mln PLN, Grupy Rafineria Jedlicze (-) 42 mln PLN. Szczegółowe dane na temat dokonanych odpisów przedstawione zostały w notach 6.2.2, 12.2, 14.1, 14.3, 18 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Źródła przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN

  • Mocna pozycja na dużych i wzrostowych rynkach
  • Silna rozpoznawalna marka
  • Silna orientacja na klienta
  • Zintegrowany łańcuch wartości
  • Doskonałość operacyjna
  • Zrównoważony rozwój wydobycia
  • Nowoczesna kultura zarządzania