Grupa ORLEN

Sposób organizacji Grupy Kapitałowej wspiera realizację ambitnych celów strategicznych. Obejmują one wzrost efektywności i wartości aktywów produkcyjnych i handlowych Grupy ORLEN oraz umocnienie jej pozycji rynkowej poprzez efektywne zarządzanie segmentowe.

Struktura organizacyjna Grupy ORLEN

Grupa ORLEN obejmuje PKN ORLEN jako Jednostkę Dominującą oraz jednostki zlokalizowane na terenie Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Szwajcarii, Estonii i Łotwy oraz Kanady. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Grupy ORLEN wchodziły 84 spółki, w tym 77 spółek zależnych.

Spółki Grupy ORLEN prowadzą szeroki zakres działalności obejmujący:

  • działalność produkcyjno-handlową – przerób ropy naftowej, wytwarzanie produktów i półproduktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych, hurtową i detaliczną sprzedaż paliw oraz pozostałych produktów rafineryjnych i petrochemicznych,
  • działalność usługową – magazynowanie ropy naftowej i paliw, transport drogowy i kolejowy, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, usługi projektowe i administracyjne oraz ubezpieczeniowe i finansowe.
  • działalność związaną z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów oraz wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i handlem energią elektryczną.

Dla celów zarządczych Grupa ORLEN podzielona jest na następujące segmenty operacyjne:

  • Segment Downstream,
  • Segment Detal,
  • Segment Wydobycie,
  • Funkcje Korporacyjne.

Schemat segmentowy Grupy ORLEN

Schemat segmentowy Grupy ORLEN

stan na dzień 31.12.2014 roku

Zasady organizacji i zarządzania Grupą ORLEN

Sposób organizacji Grupy Kapitałowej wspiera realizację ambitnych celów strategicznych. Obejmują one wzrost efektywności i wartości aktywów produkcyjnych i handlowych Grupy ORLEN oraz umocnienie jej pozycji rynkowej poprzez efektywne zarządzanie segmentowe.

Zarządzanie segmentowe umożliwia spójne prowadzenie działalności operacyjnej poszczególnych obszarów Grupy ORLEN. Podnosi ich efektywności oraz pozwala na wykorzystanie efektów skali i synergii. Przyjęty model zarządzania zapewnia jednolite standardy i procedury korporacyjne oraz optymalizację procesów związanych z realizowanym programem inwestycyjnym, zaopatrzeniem, zarządzaniem kadrami oraz działaniami w obszarze PR i marketingu.

Realizacja powyższych działań jest możliwa dzięki wdrażaniu w spółkach Grupy tzw. Konstytucji Grupy ORLEN obejmującej Umowę o Współpracy w ramach Grupy ORLEN wraz z Regulaminem Grupy ORLEN.

Główne zalety wdrożenia Konstytucji to dalsza poprawa efektywności zarządzania Grupą ORLEN poprzez ujednolicenie zasad przekazywania informacji i zapewnienie skutecznego monitoringu kluczowych decyzji biznesowych. Dotyczy to również ujednolicenia standardów organizacyjnych.

Regulamin Grupy ORLEN reguluje stosunki wewnętrzne w ramach Koncernu – sankcjonuje jednolity ład korporacyjny oraz zapewnia realizację celów Grupy ORLEN zgodnie z tzw. zasadą spójności. Zasada spójności realizowana jest przez daną spółkę poprzez współdziałanie z PKN ORLEN oraz innymi spółkami Grupy ORLEN .

Bardzo ważnym elementem systemu zarządzania Grupą ORLEN są tzw. Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami Grupy ORLEN. Określono w nich zakres uprawnień oraz obowiązków komórek organizacyjnych PKN ORLEN. Wynikają one z przypisania spółek do poszczególnych pionów organizacyjnych w PKN ORLEN oraz sprawowania przez nie nadzoru biznesowego nad ich działalnością.

W ramach Zasad Nadzoru Właścicielskiego obowiązują także zasady wyznaczania Przewodniczących Rad Nadzorczych i Komisji Rewizyjnych w spółkach Grupy ORLEN oraz reprezentowania PKN ORLEN w kontaktach ze spółkami Grupy. Ponadto, w dokumencie określone są zasady odpowiedzialności osób wyznaczonych do pełnienia funkcji Przewodniczących Rad Nadzorczych i Komisji Rewizyjnych spółek oraz osób reprezentujących PKN ORLEN w kontaktach ze spółkami.

Spółki o największym znaczeniu w poszczególnych rynkach działalności

POLSKA

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Podstawowym zakresem działalności PKN ORLEN jest przerób ropy naftowej, wytwarzanie produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów spółki. PKN ORLEN powstał poprzez połączenie Centrali Produktów Naftowych, głównego dystrybutora paliw silnikowych, z wytwórcą paliw - Polskim Koncernem Naftowym, które miało miejsce we wrześniu 1999 roku. 12 kwietnia 2000 roku spółka zmieniła nazwę na Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

Podstawowe dane finansowo-operacyjne PKN ORLEN (zgodne z ujętymi na potrzeby konsolidacji Grupy ORLEN).

WYSZCZEGÓLNIENIEJ.M.201420132012ZMIANAZMIANA %
1 2 3 4 5 6=(3-4) 7=(3-4)/4
Wolumen sprzedaży tys. ton 27 659 28 091 27 394 (432) (1,5%)
             
Przychody ze sprzedaży mln PLN 76 972 84 040 88 349 (7 068) (8,4%)
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO) przed opisami aktualizującymi mln PLN 2 891 2 074 2 947 817 39,4%
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) mln PLN 648 1 479 2 866 (831) (56,2%)
Zysk/(Strata) netto 1) mln PLN (4 672) 618 2 128 (5 290) -
Kapitał własny mln PLN 16 302 23 135 22 920 (6 833) (29,5%)
Aktywa razem mln PLN 37 978 42 063 41 407 (4 085) (9,7%)
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 4 543 4 409 4 445 134 3,0%

1) Wynik netto PKN ORLEN w roku 2014 zawiera utworzenie odpisów aktualizujących akcje w jednostkach powiązanych w kwocie (-) 4 967 mln PLN dotyczących AB ORLEN Lietuva i ORLEN Upstream.

 

ANWIL S.A. (łącznie z własną Grupą Kapitałową)

ANWIL S.A. został utworzony 15 marca 1993 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku był w całości objęty przez PKN ORLEN. Przedmiotem działalności ANWIL S.A. jest produkcja nawozów azotowych, tworzyw sztucznych (polichlorek winylu, granulaty mieszanki i płyty PCW), a także chemikaliów dla przemysłu przetwórczego oraz dla rolnictwa (amoniak, chlor, kwas azotowy, sól wypadowa, soda kaustyczna).

Podstawowe dane finansowo-operacyjne Grupy ANWIL (zgodne z ujętymi na potrzeby konsolidacji Grupy ORLEN)

WYSZCZEGÓLNIENIEJ.M.201420132012ZMIANAZMIANA %
1 2 3 4 5 6=(3-4) 7=(3-4)/4
Wolumen sprzedaży tys. ton 1 898 1 783 1 821 115 6,4%
          0 -
Przychody ze sprzedaży mln PLN 3 291 3 338 3 358 (47) (1,4%)
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) przed opisami aktualizującymi mln PLN 297 317 342 (20) (6,3%)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA)1) mln PLN 79 317 (223) (238) (75,1%)
Zysk/(Strata) netto mln PLN 2 213 (235) (211) (99,1%)
Kapitał własny mln PLN 863 1 668 1 446 (805) (48,3%)
Aktywa razem mln PLN 1 590 2 418 2 165 (828) (34,2%)
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 2 843 3 122 3 148 (279) (8,9%)

1) Wynik z działalności operacyjnej Grupy ANWIL w 2014 i 2012 roku został pomniejszony odpowiednio o (-) 218 mln PLN oraz (-) 565 mln PLN w wyniku aktualizacji odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów spółek Grupy ANWIL. Odpisy z roku 2014 i roku 2012 w wysokości odpowiednio (-) 154 mln PLN oraz (-) 565 mln PLN zostały odwrócone w ramach procedur konsolidacyjnych w związku z klasyfikacją aktywów ANWIL na poziomie Grupy ORLEN do segmentu petrochemia i prowadzenie testów w ramach tego segmentu.

   

Rafineria Trzebinia S.A. (ORLEN Południe S.A.)

W grudniu 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Rafinerii Trzebinia S.A. oraz Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Połączenie zostało zrealizowane 5 stycznia 2015 roku. W związku z przeprowadzonymi procesami konsolidacyjnym nazwa spółki została zmieniona na ORLEN Południe S.A.

Wcześniej, na mocy umowy z dnia 16 czerwca 1997 roku zawartej z Naftą Polską S.A, PKN ORLEN nabył 74,88% akcji spółki Rafineria Trzebinia. Kapitał zakładowy spółki na 31 grudnia 2014 roku był objęty przez PKN ORLEN (99,46%) oraz pozostałych akcjonariuszy (0,54%).

Przedmiotem działalności spółki jest przerób ropy naftowej, produkcja i sprzedaż biopaliw i olejów, świadczenie usług logistycznych oraz magazynowych.

Podstawowe dane finansowo-operacyjne Rafineria Trzebinia S.A. (zgodne z ujętymi na potrzeby konsolidacji Grupy ORLEN)

WYSZCZEGÓLNIENIEJ.M.201420132012ZMIANAZMIANA %
1 2 3 4 5 6=(3-4) 7=(3-4)/4
Wolumen sprzedaży tys. ton 567 565 409 2 0,4%
          0 -
Przychody ze sprzedaży mln PLN 1 678 1 830 1 497 (152) (8,3%)
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO) mln PLN 71 (32) 67 103 -
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA) mln PLN 58 (34) 59 92 -
Zysk/(Strata) netto mln PLN 57 (106) 27 163 -
Kapitał własny mln PLN 355 299 404 56 18,7%
Aktywa razem mln PLN 594 753 711 (159) (21,1%)
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 492 519 546 (27) (5,2%)

RYNEK LITEWSKI

AB ORLEN Lietuva (łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Spółka AB ORLEN Lietuva jest jednostką dominującą Grupy ORLEN Lietuva i została zarejestrowana w Litewskim Sądzie Rejestrowym w dniu 24 stycznia 1991 roku jako AB Mazeikiu Nafta. 15 grudnia 2006 roku PKN ORLEN nabył większościowy pakiet akcji spółki od Yukos International UK B.V., a w dniu 29 kwietnia 2009 roku stał się jej jedynym właścicielem, dokonując zakupu akcji spółki od Rządu Republiki Litewskiej. Od 1 września 2009 roku spółka działa pod firmą AB ORLEN Lietuva.

Głównym przedmiotem działalności AB ORLEN Lietuva jest przerób ropy naftowej, wytwarzanie produktów rafineryjnych oraz sprzedaż hurtowa produktów spółki na rynku lokalnym oraz w eksporcie lądowym i morskim z wykorzystaniem terminala Klajpedos Nafta. W lipcu 2014 roku PKN ORLEN przejął spółkę AB VENTUS Nafta (wchodzącą w skład Grupy ORLEN Lietuva), zajmującą się sprzedażą detaliczną paliw na rynku litewskim.

Podstawowe dane finansowo-operacyjne Grupy ORLEN Lietuva (zgodne z ujętymi na potrzeby konsolidacji Grupy ORLEN)

WYSZCZEGÓLNIENIEJ.M.201420132012ZMIANAZMIANA %
1 2 3 4 5 6=(3-4) 7=(3-4)/4
Wolumen sprzedaży tys. ton 7 737 9 083 8 684 (1 346) (14,8%)
          0 -
Przychody ze sprzedaży mln PLN 19 589 25 445 26 131 (5 856) (23,0%)
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO) przed opisami aktualizującymi mln PLN (194) (23) 580 (171) (743,5%)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA) 1) mln PLN (4 365) (67) 565 (4 298) (6414,9%)
Zysk/(Strata) netto mln PLN (4 575) (416) 115 (4 159) (999,8%)
Kapitał własny mln PLN 253 3 830 4 349 (3 577) (93,4%)
Aktywa razem mln PLN 1 918 7 400 8 343 (5 482) (74,1%)
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 1 650 2 158 2 284 (508) (23,5%)

1) Wynik z działalności operacyjnej Grupy ORLEN Lietuva w roku 2014 został pomniejszony o (-) 4 181 mln PLN w wyniku aktualizacji odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów Grupy ORLEN Lietuva.

RYNEK CZESKI

Unipetrol a.s. (łącznie z własną Grupą Kapitałową)

Unipetrol a.s. jest jednostką dominującą Grupy Unipetrol, która powstała w 1994 roku w wyniku restrukturyzacji czeskiego przemysłu naftowego. W jej skład, poza Unipetrol a.s., weszły: Kaucuk, Chemopetrol, Benzina, Česka Rafinerska, Unipetrol Trade, Spolana, Paramo, Unipetrol Rafinerie. W 2005 roku PKN ORLEN nabył 62,99% akcji spółki Unipetrol a.s.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Unipetrol jest przerób ropy naftowej oraz produkcja i dystrybucja produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych.

Podstawowe dane finansowo-operacyjne Grupy Unipetrol (zgodne z ujętymi na potrzeby konsolidacji Grupy ORLEN)

WYSZCZEGÓLNIENIEJ.M.201420132012ZMIANAZMIANA %
1 2 3 4 5 6=(3-4) 7=(3-4)/4
Wolumen sprzedaży tys. ton 6 042 4 729 5 534 1 313 27,8%
          0 -
Przychody ze sprzedaży mln PLN 18 873 16 062 17 857 2 811 17,5%
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO) przed opisami aktualizującymi mln PLN 1 230 255 610 975 382,4%
(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA) 1) mln PLN 200 245 (147) (45) (18,4%)
Zysk/(Strata) netto mln PLN (72) (201) (519) 129 64,2%
Kapitał własny mln PLN 4 336 4 236 4 792 100 2,4%
Aktywa razem mln PLN 7 437 7 536 8 269 (99) (1,3%)
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 3 878 3 967 4 062 (89) (2,2%)

1) Wynik z działalności operacyjnej Grupy Unipetrol w roku 2014 oraz 2012 został pomniejszony odpowiednio o (-) 752 mln PLN oraz (-) 688 mln PLN w wyniku aktualizacji odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów Grupy Unipetrol.

RYNEK NIEMIECKI

ORLEN Deutschland Gmbh

ORLEN Deutschland GmbH powstał w wyniku zakupu przez PKN ORLEN sieci stacji paliw w północnych i wschodnich Niemczech. Transakcja pomiędzy PKN ORLEN a Deutsche BP AG została dokonana w grudniu 2002 roku. Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku był w całości objęty przez PKN ORLEN. Spółka ORLEN Deutschland GmbH prowadzi głównie sprzedaż detaliczną paliw na terenie Niemiec.

Podstawowe dane finansowo-operacyjne ORLEN Deutschland GmbH (zgodne z ujętymi na potrzeby konsolidacji Grupy ORLEN)

WYSZCZEGÓLNIENIEJ.M.201420132012ZMIANAZMIANA %
1 2 3 4 5 6=(3-4) 7=(3-4)/4
Wolumen sprzedaży tys. ton 2 621 2 524 2 484 97 3,8%
          0 -
Przychody ze sprzedaży mln PLN 15 965 16 052 16 527 (87) (0,5%)
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) mln PLN 230 241 208 (11) (4,6%)
Zysk/(Strata) netto mln PLN 91 102 71 (11) (10,8%)
Kapitał własny mln PLN 458 524 504 (66) (12,6%)
Aktywa razem mln PLN 1 567 1 711 1 661 (144) (8,4%)
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 143 138 134 5 3,6%

RYNEK KANADYJSKI/ POLSKI

Grupa ORLEN Upstream

Spółka ORLEN Upstream sp. z o.o. jest jednostką dominującą Grupy Upstream. Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku był w całości objęty przez PKN ORLEN. Przedmiotem działalności spółki jest wydobycie węglowodorów na rynku kanadyjskim oraz prowadzenie projektów poszukiwawczo-wydobywczych na rynku polskim.

Podstawowe dane finansowo-operacyjne Grupy ORLEN Upstream (zgodne z ujętymi na potrzeby konsolidacji Grupy ORLEN).

WYSZCZEGÓLNIENIEJ.M.201420132012ZMIANAZMIANA %
1 2 3 4 5 6=(3-4) 7=(3-4)/4
Wolumen sprzedaży tys. ton 258 17 - 241 1417,6%
             
Przychody ze sprzedaży mln PLN 340 60 30 280 466,7%
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) przed opisami aktualizującymi mln PLN 191 97 4 94 96,9%
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 1) mln PLN (131) 97 4 (228) -
Zysk/(Strata) netto mln PLN (139) 76 4 (215) -
Kapitał własny mln PLN 1 855 1 140 317 715 62,7%
Aktywa razem mln PLN 2 549 1 478 364 1 071 72,5%
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 112 91 52 21 23,1%

1) Wynik z działalności operacyjnej Grupy ORLEN Upstream w roku 2014 został pomniejszony o (-) 322 mln PLN w wyniku aktualizacji odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie.

Pozostałe wybrane spółki Grupy ORLEN

Zakres działalności wybranych pozostałych spółek Grupy ORLEN.

NAZWA JEDNOSTKIPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 
Działalność produkcyjno – handlowa
Grupa ORLEN OIL produkcja, dystrybucja i sprzedaż olejów smarowych, środków smarnych, baz olejowych oraz kosmetyków samochodowych i płynów eksploatacyjnych
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. sprzedaż hurtowa paliw płynnych produkowanych przez PKN ORLEN
ORLEN Gaz Sp. z o.o. sprzedaż hurtowa gazu płynnego
ORLEN PetroTank Sp. z o.o. sprzedaż hurtowa paliw płynnych produkowanych przez PKN ORLEN
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. sprzedaż asfaltów drogowych, asfaltów modyfikowanych wielorodzajowych, przemysłowych i specyfik asfaltowych
Grupa Rafineria Nafty Jedlicze przerób ropy naftowej, regeneracja olejów przepracowanych, produkcja i sprzedaż baz olejowych, olejów opałowych oraz rozpuszczalników organicznych
Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. magazynowanie ropy i paliw, konfekcjonowanie soli oraz wydobycie solanki
Działalność handlowa
Petrolot Sp. z o.o. dystrybucja paliw lotniczych i samochodowych, usługi w zakresie magazynowania, przechowywania, tankowania i ekspedycji paliw
Działalność usługowa
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. kolejowe przewozy towarowe, obsługa kolejowa punktów załadunku i wyładunku, spedycja produktów, naprawy i modernizacja taboru kolejowego
ORLEN Transport S.A. transport paliw, gazu płynnego oraz chemii ciężkiej
ORLEN Automatyka Sp. z o.o. usługi konserwacyjno-remontowe, montażowe, obsługa aparatury, urządzeń i systemów automatyki
ORLEN Wir Sp. z o.o. remonty bieżące i kapitalne sprężarek, wirówek, silników lokomotyw i agregatów prądowych, modernizacje konstrukcji sprężarek i turbin oraz doradztwo techniczne
ORLEN Eko Sp. z o.o. gospodarka odpadami z wykorzystaniem instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych, świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej, ochrony środowiska, serwis sprzętu ratowniczego i gaśniczego

 

Schemat powiązań biznesowych w Grupie Kapitałowej ORLEN

Grupa ORLEN

Niniejszy raport prezentuje działalność PKN ORLEN i wybranych spółek Grupy ORLEN.