Akcjonariat PKN ORLEN

Struktura Akcjonariatu PKN ORLEN

PKN ORLEN S.A. działa w formie spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy PKN ORLEN S.A. wynosi 534.636.326,25 zł i jest podzielony na 427.709.061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

STRUKTURA AKCJONARIATU PKN ORLEN S.A. NA DZIEŃ 23 LIPCA 2015 ROKU
AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale zakładowym PKN ORLEN S.A.Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
ING OFE* 39 000 000 39 000 000 9,12% 9,12%
Aviva OFE* 34 000 000 34 000 000 7,95% 7,95%
Pozostali 236 998 865 236 998 865 55,41% 55,41%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

*zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku.

Struktura akcjonariatu

*Zobacz także: raport bieżący nr 68/2015 z dnia 28 kwietnia 2015

Liczba akcji PKN ORLEN i pozostałych podmiotów Grupy ORLEN, będąca w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PKN ORLEN 

Członkowie Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadali akcji spółki. Członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN Pan Grzegorz Borowiec oraz Pan Artur Gabor posiadali odpowiednio 100 i 3200 akcji spółki na koniec 2014 roku.

Osoby zarządzające i nadzorujące PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadały akcji i udziałów w pozostałych spółkach Grupy ORLEN.

Polityka dywidendowa 

Polityka dywidendowa, przyjęta  w ramach Strategii Grupy ORLEN 2014 – 2017, zakłada stopniowe zwiększanie poziomu dywidendy na akcję. Metoda ta nie wiąże dywidendy z zyskiem netto, który w obszarze działalności Grupy ORLEN podlega dużej zmienności i może zawierać elementy o charakterze niegotówkowym obejmujące przeszacowanie wartości aktywów, zapasów czy kredytów, co nie w pełni odzwierciedla bieżącą sytuację finansową Grupy. Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 kwietnia 2015 roku akcjonariusze wyrazili zgodę na przeznaczenie części kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, kwoty 705,7 mln zł na wypłatę dywidendy. Pozwoliło to Zarządowi zaproponować wypłatę dywidendy za rok 2014 w wysokości 1,65 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 16 czerwca, a wypłata nastąpiła 8 lipca 2015 roku.

Więcej informacji na temat dywidendy 

Ratingi

W 2014 roku utrzymane zostały oceny ratingowe na poziomie inwestycyjnym w dwóch wiodących agencjach ratingowych Fitch i Moody`s i odpowiednio oceny BBB- oraz Baa3 (positive outlook). Utrzymanie powyższych ocen jest wynikiem konsekwentnego procesu zmniejszania zadłużenia Grupy ORLEN, dywersyfikacji źródeł finansowania i utrzymywania wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie. Wpłynęło to na poprawę sytuacji kredytowej PKN ORLEN, pomimo utrzymujących się trudnych warunków dla branży.

Na umocnienie wiarygodności Grupy ORLEN wpłynęła także w 2014 roku prezentacja strategii Grupy ORLEN na lata 2014-2017, będąca kontynuacją strategii ogłoszonej na koniec 2012 roku. Wspiera ona profil kredytowy spółki poprzez utrzymanie wskaźników kredytowych na bezpiecznym poziomie. Analitycy agencji ratingowych pozytywnie ocenili dużą elastyczność finansową spółki. Zwrócono również uwagę na zrównoważoną politykę inwestycyjną, a w szczególności na wydzielenie w strategii dodatkowej puli nakładów, która może zostać uruchomiona w późniejszym okresie. Pod warunkiem, jeśli przepływy pieniężne z działalności operacyjnej okazałyby się niższe od oczekiwanych. Pozytywnie postrzegana jest również zdolność PKN ORLEN do elastycznego zarządzania kapitałem, pracującym w odpowiedzi na zmiany sytuacji finansowej. Strategię Grupy ORLEN oceniono jako ambitny plan poprawy efektywności działalności podstawowej, przy jednoczesnym rozwoju Energetyki i segmentu Wydobycia, a także przy zachowaniu dużej elastyczności planowanych działań.

PKN ORLEN na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych. Wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, a także do indeksu branżowego WIG-PALIWA. Od 19 listopada 2009 roku akcje PKN ORLEN należą do indeksu spółek zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index. W 2014 roku cena akcji PKN ORLEN wzrosła o 19,3% (r/r), uzyskując najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Uwzględniając wypłatę dywidendy, stopa zwrotu na akcjach PKN ORLEN sięgnęła 23,5%. W tym samym czasie indeks największych spółek WIG20 stracił na wartości (-) 3,5% (r/r), natomiast indeks WIG zyskał 0,3%. W ubiegłym roku na rynku podstawowym właściciela zmieniło prawie 198 mln akcji PKN ORLEN, czyli o 12% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN

KLUCZOWE DANEJ.M.201420132012ZMIANA %
123456=(3-4)/4
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej mln PLN (5 811) 176 2 345 -
Wskaźnik P/E średni   (3,1) 116,6 7,2 -
Wskaźnik P/E na koniec roku   (3,6) 99,6 9,0 -
           
Wynik na działalności podstawowej1) mln PLN 882 469 2 346 88,1%
Wskaźnik P/E średni   20,5 43,7 7,2 -
Wskaźnik P/E na koniec roku   23,7 37,4 9,0 -
           
Najwyższy kurs akcji2) PLN 49,50 56,80 52,95 (12,9%)
Najniższy kurs akcji PLN 36,88 40,50 32,02 (8,9%)
Cena akcji na koniec roku PLN 48,92 41,00 49,50 19,3%
Średnia cena w okresie PLN 42,26 47,96 39,27 (11,9%)
Liczba akcji w obrocie giełdowym szt. 427 709 061 427 709 061 427 709 061 0,0%
Kapitalizacja na koniec roku mln PLN 20 924 17 536 21 172 19,3%
Średnia dzienna wartość obrotów mln PLN 34 44 45 (22,7%)
Średni dzienny wolumen obrotu szt. 796 614 915 877 1 148 614 (13,0%)

1) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej oczyszczony o wpływ salda na pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej.
2) Ceny akcji wg kursów zamknięcia.

Notowania PKN ORLEN na GPW w latach 2008 – 2015

Najwyższy kurs akcji w historii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu gpwinfostrefa.pl

Najważniejsze wydarzenia na tle notowań PKN ORLEN na GPW w 2014 roku


 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu gpwinfostrefa.pl

Rekomendacje

Data Instytucja RekomendacjaCena docelowa (PLN)
17/07/2015 ING Kupuj 92,8
07/06/2015 BOŚ Kupuj 89,1
28/07/2015 Deutsche Bank Kupuj 88
25/06/2015 HSBC Kupuj 82
03/08/2015 Raiffeisen Trzymaj 80
01/07/2015 Bank of America Merrill Lynch Neutralnie 80
10/07/2015 BDM Akumuluj 80
07/07/2015 Trigon Kupuj 80
24/07/2015 Societe Generale Trzymaj 79
05/06/2015 Barclays Nie doważaj 76
28/07/2015 Erste Redukuj 74,5
28/04/2015 mBank Trzymaj 70,8
24/07/2015 Goldman Sachs Sprzedaj 65
24/07/2015 UBS Sprzedaj 65
01/07/2015 Citi Sprzedaj 62,8
17/04/2015 Espirito Santo Neutralnie 62
30/06/2015 Concorde Securities Nie doważaj 60,1
14/01/2015 Vestor Akumuluj 58
09/07/2015 J.P.Morgan Nie doważaj 58
08/12/2014 UniCredit Kupuj 56,7
29/04/2015 Wood Sprzedaj 52,2
23/02/2015 BZ WBK Sprzedaj 50,8
18/02/2015 PKOBP Sprzedaj 50,65
27/01/2015 Ipopema Sprzedaj 49
02/06/2015 Morgan Stanley Nie doważaj 47

Aktualna lista rekomendacji wydanych dla akcji spółki znajduje się na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem