Źródła zaopatrzenia

Zaopatrzenie w ropę naftową i gaz ziemny odbywa się na bazie centralnych zakupów dla całej Grupy.

Ropa naftowa

Dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN realizowane są głównie rurociągiem „Przyjaźń” oraz drogą morską przy wykorzystaniu rurociągu Gdańsk-Płock. Grupa ORLEN Lietuva jest zaopatrywana w surowiec przez terminal w Butyndze. Główne kierunki zaopatrzenia w surowiec do produkcji w Grupie Unipetrol stanowi południowy odcinek rurociągu „Przyjaźń” dla rafinerii w Litvinovie oraz rurociągi TAL i IKL dla rafinerii w Kralupach. Rafineria w Litvinovie może być również zaopatrywana przy wykorzystaniu rurociągu TAL i IKL.

W roku 2014 funkcjonowały trzy umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą rurociągową dla rafinerii w Płocku (zawarte odpowiednio z firmami Mercuria Energy Trading S.A., Rosneft Oil Company oraz Souz Petrolium S.A.). Każda z umów przewidywała możliwość corocznej renegocjacji ceny i ewentualnego rozwiązania w przypadku braku porozumienia w tej kwestii. Umowy zapewniały ponadto bezpieczeństwo i ciągłość dostaw surowca do rafinerii oraz zawierały klauzule gwarancji dostaw oparte o gwarancje finansowe. Umowy długoterminowe zapewniały PKN ORLEN ponad 80% dostaw ropy naftowej.

PKN ORLEN dostarcza ropę naftową do rafinerii w Płocku oraz trzech rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie. W 2014 roku dostawy ropy naftowej na wszystkich kierunkach przebiegały zgodnie z planem. Dostawcami surowca do wszystkich rafinerii byli zarówno producenci, jak i firmy operujące na rynku ropy, w tym traderzy operujący na międzynarodowym rynku naftowym.

Ropa naftowa dostarczana do Płocka pochodziła przede wszystkim z Rosji, a także z Kazachstanu, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z: Rosji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Libii oraz Tunezji. Od lipca 2006 roku dostawy surowca do rafinerii w Możejkach realizowane są drogą morską do portu w Butyndze i następnie rurociągiem do Możejek. W 2014 roku ropa naftowa kupowana do tej rafinerii pochodziła wyłącznie z Rosji.

Logistyka dostaw ropy w Grupie ORLEN

Schemat: Logistyka dostaw ropy w Grupie ORLEN

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Wyborcza.biz.

Gaz ziemny

Zakupy gazu ziemnego opierają się na długoterminowym kontrakcie pomiędzy PKN ORLEN i PGNiG oraz na krótkoterminowych umowach z dostawcami alternatywnymi. Ceny gazu w Polsce w 2014 roku były wyższe w porównaniu z występującymi na deregulowanym rynku niemieckim i czeskim. Grupa ORLEN kontynuuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżanie ogólnego kosztu zakupu gazu ziemnego, głównie poprzez dywersyfikację źródeł dostaw. W 2014 roku ponad 30% gazu ziemnego w Grupie ORLEN było dostarczane przez dostawców alternatywnych.

Grupa ORLEN realizuje ponadto szereg projektów poszukiwawczo-wydobywczych w celu pozyskania własnych źródeł gazu i ropy naftowej.