Podstawowe produkty, towary i usługi

Pomimo niższej sprzedaży wolumenowej Grupa ORLEN zwiększyła udział w polskim rynku.

Sprzedaz Grupy ORLEN

Rynek polski

Sytuacja rynkowa oraz wpływ postojów remontowych kluczowych instalacji produkcyjnych, a także ograniczony eksport na rynki wschodnie, spowodowany konfliktem rosyjsko-ukraińskim, wpłynęły na obniżenie sprzedaży lekkich i średnich destylatów Grupy ORLEN na rynku polskim łącznie o 453 tys. ton (r/r). W ramach sprzedaży średnich destylatów należy odnotować wyższe wolumeny paliwa Jet A-1 osiągnięte dzięki przeniesieniu sprzedaży tego paliwa ze spółki Petrolot Sp. z o.o. do PKN ORLEN oraz szybko rozwijającemu się rynkowi przewozów pasażerskich w Polsce.

Pomimo niższej sprzedaży wolumenowej Grupa ORLEN zwiększyła udział w polskim rynku. Łączny udział PKN ORLEN w krajowym rynku paliw poprawił się w 2014 roku o 0,3 p.p. i osiągnął poziom 60,6%.

W obszarze petrochemicznym segmentu Downstream Grupa ORLEN odnotowała przede wszystkim wzrost wolumenu nawozów, których sprzedaż zwiększyła się o 12,5% (r/r) i wynikała z wyższej dostępności instalacji produkcyjnych w Grupie ANWIL. Dzięki intensyfikacji sprzedaży na rynku europejskim oraz rynku non-pet (włókna i folie poliestrowe, powłoki proszkowe i żywice, plastyfikatory) wolumen sprzedaży PTA zwiększył się o 2,7% (r/r).

Obniżona sprzedaż monomerów o 2,5% (r/r) wynika z wpływu cyklicznego postoju remontowego Instalacji Olefin z 3 kwartału 2014 roku. Postój tej instalacji oraz zatrzymanie Wytwórni PCW w Grupie ANWIL wpłynęły na zmniejszenie sprzedaży tworzyw sztucznych o (-) 9,0% (r/r).

Rynki krajów bałtyckich

Spowolnienie gospodarcze na rynkach krajów bałtyckich, przejawiające się spadkiem dynamiki wzrostu PKB w tych krajach, miało negatywny wpływ na branżę paliwową. Dodatkowo wpływ niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego z I półrocza 2014 roku, nasilenie agresywnej konkurencji ze strony dostawców skandynawskich i białoruskich na rynku łotewskim i estońskim oraz spadek eksportu drogą morską spowodowały zmniejszenie łącznej sprzedaży Grupy ORLEN Lietuva o (-) 15,7% (r/r) do poziomu 7 475 tys. ton.

Sprzedaż wolumenowa na rynku litewskim, który stanowi 60% udziału w całkowitej sprzedaży Grupy ORLEN Lietuva uległa natomiast znacznej poprawie i osiągnęła historycznie najwyższy poziom głównie dzięki wyższej sprzedaży średnich destylatów. Grupa ORLEN Lietuva utrzymała pozycję lidera sprzedaży paliw na rynku litewskim, a jej udział w 2014 roku wyniósł około 95,7%.

Rynek czeski

W 2014 roku Grupa Unipetrol sfinalizowała transakcję kupna 16,3% akcji spółki Česka Rafinerska od Shell. W rezultacie powyższej transakcji Grupa Unipetrol powiększyła swoje zdolności przerobowe do 5,9 mln ton ropy rocznie. Pomimo silnej presji konkurencji zwiększone możliwości produkcyjne w połączeniu z korzystną sytuacją makroekonomiczną i okresową luką podażową oleju napędowego na rynku czeskim pozwoliły na osiągnięcie rekordowego wzrostu sprzedaży wolumenowej. Wzrost sprzedaży lekkich i średnich destylatów odpowiednio o 32,8% (r/r) i 40,6% wynikał przede wszystkim z wyższej dostępności instalacji i zwiększonych mocy produkcyjnych. Bardzo dobre wyniki przełożyły się na znaczący wzrost łącznych udziałów Grupy ORLEN na czeskim rynku paliw do 36,3%.

W 2014 roku Grupa Unipetrol kontynuowała współpracę z dużymi koncernami paliwowymi i sieciami hipermarketów. W dużym stopniu rozwinięto eksport paliw na rynek węgierski i austriacki oraz niemiecki, w tym do sieci stacji STAR należących do spółki ORLEN Deutschland. W obszarze petrochemicznym odnotowano wysoką sprzedaż monomerów, polimerów, aromatów oraz tworzyw sztucznych głównie dzięki korzystnej sytuacji rynkowej, której towarzyszył stabilny popyt na produkty, a także większej dostępności instalacji produkcyjnych (brak postojów remontowych i innych zdarzeń takich, jak np. powódź, która miała miejsce w 2013 r.).