Downstream – Sprzedaż

Największym wyzwaniem dla sektora downstream w Europie w obszarze rafineryjnym jest spadający popyt, który istotnie wpłynął na redukcję przerobu europejskich rafinerii lub ich całkowite zatrzymanie. W segmencie downstream w obszarze sprzedaży petrochemicznej duże znaczenie dla poprawy sytuacji europejskich producentów ma rozwój portfolio produktów specjalistycznych o wyższych marżach.

Otoczenie rynkowe

Największym wyzwaniem dla sektora downstream w Europie w obszarze rafineryjnym jest spadający popyt, który istotnie wpłynął na redukcję przerobu europejskich rafinerii lub ich całkowite zatrzymanie. Według danych IHS CERA zapotrzebowanie na paliwa w Europie spada nieprzerwanie od 2008 roku i w 2014 roku było o 13 proc. niższe niż 6 lat wcześniej i na porównywalnym poziomie z 2013 r okiem. Światowa konsumpcja oleju napędowego i benzyny ogółem, przy założeniu wzrostu światowego PKB, będzie rosnąć w relatywnie wysokim tempie 1,6 proc. rocznie.

Zmiana konsumpcji ON i benzyny [2000=100 proc.].

Wykres: Zmiana konsumpcji ON i benzyny [2000=100%].

*) CAGR – skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.

Źródło: IHS CERA.

W segmencie downstream w obszarze sprzedaży petrochemicznej duże znaczenie dla poprawy sytuacji europejskich producentów ma rozwój portfolio produktów specjalistycznych o wyższych marżach. Rozpoczęcie produkcji bardziej zaawansowanych produktów wymaga nie tylko korekt w zakresie zmiany reżimów instalacji produkcyjnych, ale również silnych kompetencji R&D, nakładów inwestycyjnych oraz reorganizacji kanałów sprzedażowych i nawiązywania długoterminowych relacji z klientami.

Utrzymująca się luka pomiędzy wskaźnikami konsumpcji poliolefin dla Europy Zachodniej i Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej wskazuje na dalszy potencjał wzrostu Grupy ORLEN w tym obszarze.

Konsumpcja poliolefin per capita [kg/rok].

Wykres: Konsumpcja poliolefin per capita [kg/rok].

Źródło: Opracowanie własne.

Działalność w 2014 roku

W 2014 roku Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Ukrainy oraz drogą morską do terminali przeładunkowych Europy Zachodniej. Do rynków macierzystych Grupy ORLEN należą rynek polski, litewski i czeski. Grupa ORLEN posiada bogate portfolio produktów rafineryjnych, m.in. benzyny, olej napędowy, paliwo lotnicze, olej opałowy lekki i ciężki oraz szeroką gamę produktów i półproduktów pozapaliwowych.

Udział w hurtowym rynku paliw

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm petrochemicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym producentem monomerów i polimerów na rynku polskim oraz większości produktów petrochemicznych na rynku czeskim. Konkurencja na rynku europejskim jest determinowana rodzajem wytwarzanych i oferowanych produktów petrochemicznych.

Europojscy producenci ORLEN