Działalność Grupy ORLEN w segmencie Downstream

W 2014 roku trendy na rynku produktów rafineryjnych i petrochemicznych były przede wszystkim konsekwencją wydarzeń na rynku ropy. 

Podstawowe dane finansowo – operacyjne segmentu Downstream

SEGMENT DOWNSTREAM, mln PLN201420132012zmianazmiana %
12345=(2-3)6=(2-3)/3
Przychody segmentu 85 941 92 986 101 313 (7 045) (7,6%)
Koszty segmentu (85 971) (92 710) (98 646) 6 739 (7,3%)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto1) (4 861) (211) (561) (4 650) (2203,8%)
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi 4 210 2 407 4 724 1 803 74,9%
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) (852) 2 407 4 036 (3 259) -
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO przed odpisami aktualizującymi 2 802 774 3 064 2 028 262,0%
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (2 260) 774 2 313 (3 034) -
Nakłady inwestycyjne 2 714 1 596 1 251 1 118 70,1%

1) Obejmują odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych z 2014 i 2012 roku w wysokości (-) 5 062 mln PLN i (-) 688 mln PLN. Odpisy w 2014 roku dotyczyły głównie Grupy ORLEN Lietuva (-) 4 181 mln PLN, Grupy Unipetrol (-) 752 mln PLN, Grupy Anwil (Spolana) (-) 64 mln PLN, Grupy Rafineria Jedlicze (-) 42 mln PLN natomiast ujęte w 2012 roku dotyczyły głównie Grupy Unipetrol.

Rynek downstream w 2014 roku charakteryzował się dużą zmiennością, związaną z trudnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi w pierwszym półroczu oraz gwałtownym spadkiem cen ropy naftowej i wzrostem marż modelowych w drugim półroczu. Trendy na rynku produktów rafineryjnych i petrochemicznych były przede wszystkim konsekwencją wydarzeń na rynku ropy. Niższe ceny nie są zjawiskiem przejściowym i wynikają z nadwyżki podaży ropy na rynku oraz nadmiaru potencjału wydobywczego, który narósł w środowisku wysokich cen, podtrzymywanych przez OPEC. Dodatkowo, pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Chinach oraz na rynkach wschodzących spowodowały obniżenie popytu na ropę naftową i paliwa płynne.

Zmiany cen ropy naftowej [USD/bbl]

Wykres: Zmiany cen ropy naftowej [USD/bbl]

               

Produkcja Sprzedaz

              

Logistyka