Działalność Grupy ORLEN w segmencie detalicznym

W 2014 roku sieci stacji paliw kontynuowały realizację inicjatyw, optymalizujących koszty funkcjonowania oraz projekty ukierunkowane na dynamiczny rozwój usług gastronomicznych.

Podstawowe dane finansowo – operacyjne segmentu Detal

SEGMENT DETAL, mln PLN201420132012zmianazmiana %
12345=(2-3)6=(2-3)/3
Przychody segmentu 36 104 36 624 38 264 (520) (1,4%)
Koszty segmentu (35 015) (35 695) (37 588) 680 (1,9%)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto1) (4) (12) (29) 8 66,7%
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi 1 416 1 268 1 006 148 11,7%
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) 1 440 1 268 1 006 172 13,6%
Zysk/(Strata) operacyjna przed odpisami aktualizującymi 1 061 917 660 144 15,7%
Zysk/(Strata) operacyjna 1 085 917 647 168 18,3%
Nakłady inwestycyjne 345 467 499 (122) (26,1%)

1) Obejmują odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w 2014 roku w wysokości 24 mln PLN.

Otoczenie rynkowe

Istotny wpływ na liczbę stacji w Polsce miało wejście w życie nowych regulacji prawnych zmieniających warunki techniczne dla zbiorników paliwowych. Przyczyniły się one do czasowego wyłączenia części obiektów z eksploatacji z końcem 2013 roku i konieczności przeprowadzenia wymaganych modernizacji technicznych lub skutkowały podjęciem decyzji o wyłączeniu i likwidacji niektórych stacji. Szacuje się, że z tego powodu zamkniętych zostało około 200 stacji paliw należących głównie do niezależnych operatorów.

W dalszym ciągu zmniejsza się liczba stacji niezależnych, które nawiązują współpracę z dużymi sieciami międzynarodowymi lub zaczynają działać pod wspólnym logo stowarzyszeń, zrzeszających stacje niezależne.

W 2014 roku węgierski koncern naftowy MOL, zarządzający na rynku czeskim stacjami Slovnaft i Pap Oil, przejął 44 stacje Lukoil w ramach pakietu 138 stacji paliw zlokalizowanych w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W maju 2014 roku koncern MOL ogłosił również przejęcie 125 stacji AGIP zlokalizowanych w Czechach. Na skutek dwóch powyższych akwizycji MOL będzie zarządzał 317 stacjami na rynku czeskim. Docelowo będą one funkcjonować pod dwoma brandami: MOL i Pap Oil.

Na rynku niemieckim i litewskim w 2014 roku nie zaszły znaczące zmiany strukturalne. Dotychczasowi liderzy, do których należą odpowiednio ARAL i Lukoil w dalszym ciągu utrzymują wiodącą pozycję. Znaczny wpływ na poziom cen detalicznych oraz na marże jednostkowe w Niemczech miało wprowadzenie obowiązku stałego raportowania cen paliw przez detalistów, dzięki któremu klienci mają możliwość sprawdzenia cen paliw na poszczególnych stacjach, co przyczyniło się do obniżki cen.

Na pozostałych rynkach operacyjnych Grupy ORLEN nie odnotowano większych zmian w liczbie funkcjonujących stacji paliw.

Działalność w 2014 roku

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem na rynku paliwowym w regionie, dysponującym siecią 2 692 stacji paliw działających w segmencie Premium i ekonomicznym.

Sprzedaz Grupy ORLEN

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN

1) Benzyna, LPG.
2) Olej napędowy; lekki olej opałowy sprzedawany przez ORLEN Deutschland.
3) Pozostałe – obejmuje przychody ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych.

Sprzedaż wolumenowa segmentu Detalicznego Grupy ORLEN w 2014 roku w rezultacie zwiększenia sprzedaży lekkich i średnich destylatów na rynku polskim, niemieckim i czeskim wzrosła o 3,5% (r/r). Na rynku litewskim zmniejszenie sprzedaży lekkich destylatów zostało w całości skompensowane dużym przyrostem sprzedaży oleju napędowego.

Liczba stacji detalicznych

Rynek polski

Ambitny program inwestycyjny obejmujący otwarcia nowych stacji paliw oraz obiektów autostradowych, modernizacje istniejących obiektów, rebranding stacji BLISKA na ORLEN, dalszy rozwój gastronomii i nowych formatów sklepowych oraz korporacyjne programy lojalnościowe przyczyniły się do umocnienia pozycji lidera i znacznego wzrostu udziału w polskim rynku sprzedaży detalicznej paliw. Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem w łącznej liczbie funkcjonujących stacji zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych.

Wolumen sprzedaży paliw w 2014 roku, pomimo zmniejszenia liczby stacji w sieci i spadku konsumpcji paliw w Polsce, wzrósł o 2,7% (r/r). Rok 2014 to dalszy rozwój sprzedaży flotowej – zwiększenie wolumenu flotowego w porównaniu z rokiem 2013 do poziomu 30% łącznego wolumenu. Zwiększono poziom akceptowalności kart flotowych przy płatnościach za autostrady, wdrożone zostały także nowe funkcjonalności dla uczestników programów flotowych.

W 2014 roku o 3% (r/r) wzrosły przychody ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych. Zwiększyła się liczba punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, która na koniec 2014 roku wyniosła 1 250. Ponadto w ramach działań ukierunkowanych na nowe formaty w obszarze oferty sklepowej i gastronomicznej uruchomiono 18 testowych sklepów partnerskich. Wdrożony został także program modernizacji i rozwoju myjni automatycznych, który umożliwił poprawę przychodów z tych usług o 19% (r/r).

W 2014 roku liczba stacji Premium funkcjonujących pod marką ORLEN zwiększyła się z 1 263 do 1 448. Wzrost liczby stacji ORLEN to efekt otwarć nowych obiektów w obu kanałach (CODO i DOFO), gruntownych modernizacji oraz kontynuacji rozpoczętego w 2013 roku projektu rebrandingu stacji BLISKA na ORLEN.

Rynek niemiecki

Rynek detaliczny w Niemczech należy do największych i najbardziej rozwiniętych w Europie. Sieć STAR zarządzana przez ORLEN Deutschland jest największą siecią stacji paliw działającą w segmencie ekonomicznym w Niemczech.

Rok 2014 był rekordowy pod względem wolumenowym. ORLEN Deutschland odnotował wzrost sprzedaży o 3,8% (r/r), głównie w efekcie zwiększenia sprzedaży średnich destylatów. Zwiększyła się również efektywność sieci – średni roczny przelew na stację osiągnął poziom 4,5 mln l i był wyższy o 3,8% (r/r). Działania rozwojowe w obszarze pozapaliwowym i kontynuacja projektu modernizacji myjni przełożyły się na 6% (r/r) wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych.

Rynek czeski

Grupa ORLEN zarządza największą siecią stacji paliw w Czechach. Skuteczne działania operacyjne sieci Benzina przyczyniły się do wzrostu udziału rynkowego o 0,5 p.p. W 2014 roku Benzina poprawiła sprzedaż paliw o 7,5% (r/r). Ważnym projektem dla spółki, było wdrożenie nowego modelu operacyjnego w sieci stacji, a także nowych zasad rozliczeń z dealerami. Dzięki modyfikacji modelu, Benzina osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych o 4% (r/r).

Rynek litewski

W roku 2014 na Litwie Grupa ORLEN zanotowała wzrost sprzedaży wolumenowej o 13,7% (r/r). Tak wysoka dynamika jest pochodną skokowego wzrostu sprzedaży destylatów średnich o 26% (r/r) przy zmniejszonej sprzedaży lekkich destylatów – głównie LPG. W lipcu 2014 roku spółka AB Ventus Nafta będąca częścią Grupy ORLEN Lietuva, zarządzająca litewskimi stacjami, została przejęta przez PKN ORLEN. Stacje, zarządzane przez AB Ventus Nafta, funkcjonowały pod marką ORLEN w segmencie Premium (23 stacje) i Ventus w segmencie ekonomicznym (3 stacje). Efektywne zarządzanie portfelem produktów pozapaliwowych przełożyło się na ponad 7% (r/r) wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych.