GRI Index

WskaźnikOpis wskaźnika
WSKAŹNIKI OGÓLNE
Strategia i analiza
G4-1Oświadczenie prezesa zarządu, lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.
G4-2Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.
Profil organizacyjny
G4-3Nazwa organizacji.
G4-4Główne marki, produkty i/lub usługi.
G4-5Lokalizacja siedziby głównej.
G4-6Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje oraz nazwy tych krajów gdzie organizacja prowadzi istotne działania, lub które są szczególnie istotne w kontekście kwestii zrównoważonego rozwoju poruszanych w raporcie.
G4-7Forma własności i struktura prawna organizacji.
G4-8Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.
G4-9Skala działalności organizacji.
G4-10Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu w podziale na płeć.
G4-11Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.
G4-12Charakterystyka łańcucha dostaw/wartości.
G4-13Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw.
G4-14Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.
G4-15Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.
G4-16Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych.
Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic
G4-17Struktura organizacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte raportem.
G4-18a) Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych Aspektów.
b) Stosowanie zasad definiowania zawartości raportu.
G4-19Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.
G4-20Granice wyznaczone dla każdego z istotnych Aspektów wewnątrz organizacji.
G4-21Granice wyznaczone dla każdego z istotnych Aspektów na zewnątrz organizacji.
G4-22Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia.
G4-23Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz granic Aspektów.
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
G4-25Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy.
G4-26Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.
G4-27Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy.
Profil raportu
G4-28Okres raportowania.
G4-29Data publikacji ostatniego raportu.
G4-30Cykl raportowania.
G4-31Osoba kontaktowa.
G4-32a) Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizacje.
b) Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.
c) Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce).
G4-33Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.
Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.
Ład organizacyjny
G4-34Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
Etyka
G4-56Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych.
G4-57Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczące zasięgania opinii na temat zachowań etycznych i zgodnych z prawem oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji, takich jak infolinie czy telefony zaufania.
G4-58Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące zgłaszaniu obaw dotyczących zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośredniemu przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości czy infolinie.

 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE

 

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
AspektWskaźnikOpis wskaźnika
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Wskaźniki ekonomiczneG4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.
G4-DMA Wyniki ekonomiczne Podejście do zarządzania aspektem „Wyniki ekonomiczne”.
Obecność na rynkuG4-EC5

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji.

G4-DMA Obecność na rynku

Podejście do zarządzania aspektem „Obecność na rynku”.

Pośredni wpływ ekonomicznyG4-EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa.

G4-EC8 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali oddziaływania.
G4-DMA Pośredni wpływ ekonomiczny Podejście do zarządzania aspektem „Pośredni wpływ ekonomiczny”.
Praktyki zakupoweG4-EC9 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji.
G4-DMA Praktyki zakupowe Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”.
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Surowce/MateriałyG4-DMA Surowce/Materiały Podejście do zarządzania aspektem "Surowce/Materiały" .
EnergiaG4-EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.
G4-EN5 Energochłonność.
G4-DMA Energia Podejście do zarządzania aspektem „Energia”.
WodaG4-EN8 Łączny pobór wody według źródła.
G4-DMA Woda Podejście do zarządzania aspektem „Woda”.
EmisjeG4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
G4-EN21 Emisja związków NOX, SOX i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.
G4-DMA Emisje Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”.
Ścieki i odpadyG4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.
G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.
G4-EN24 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków.
G4-EN25 Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie.
G4-DMA Ścieki i odpady Podejście do zarządzania aspektem "Ścieki i odpady".
Produkty i usługiG4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu.
G4-DMA Produkty i usługi Podejście do zarządzania aspektem „Produkty i usługi”.
Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymiG4-EN29 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
G4-DMA Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi Podejście do zarządzania aspektem „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”.
OgólnyG4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.
G4-DMA Ogólny Podejście do zarządzania aspektem „Ogólny”.
Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowymG4-EN34 Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg.
G4-DMA Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym”.
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE
Praktyki zatrudnienia i godna praca
ZatrudnienieG4-LA1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region.
G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych.

G4-DMA Zatrudnienie Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”.
Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymiG4-LA4 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.
G4-DMA Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi Podejście do zarządzania aspektem „Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi”.
Bezpieczeństwo i higiena pracyG4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów.
G4-LA8 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.
G4-DMA Bezpieczeństwo i higiena pracy Podejście do zarządzania aspektem "Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Edukacja i szkoleniaG4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia.
G4-LA10

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.

G4-DMA Edukacja i szkolenia Podejście do zarządzania aspektem "Edukacja i szkolenia”.
Różnorodność i równość szansG4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.
G4-DMA Różnorodność i równość szans Podejście do zarządzania aspektem "Różnorodność i równość szans”.
Równe wynagradzanie kobiet i mężczyznG4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.
G4-DMA Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn Podejście do zarządzania aspektem "Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn”.
Respektowanie praw człowieka
Przeciwdziałanie dyskryminacjiG4-DMA Przeciwdziałanie dyskryminacji

Podejście do zarządzania aspektem "Przeciwdziałanie dyskryminacji”.

Wpływ na społeczeństwo
Społeczność lokalnaG4-SO1 Odsetek prowadzonych operacji mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności, ocena wpływu tych działań i programy rozwojowe.
G4-SO2 Działania mające faktyczny i potencjalny negatywny wpływ na społeczność lokalną
G4-DMA Społeczność lokalna Podejście do zarządzania aspektem „Społeczność lokalna”.
Przeciwdzialanie korupcjiG4-DMA Przeciwdziałanie korupcji Podejście do zarządzania aspektem „Przeciwdziałanie korupcji”.
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu wpływu na społeczeństwoG4-SO11 Liczba skarg z zakresu wpływu na społeczeństwo, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg.
G4-DMA Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu wpływu na społeczeństwo Podejście do zarządzania aspektem „Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu wpływu na społeczeństwo”.
Odpowiedzialność za produkt
Zdrowie i bezpieczeństwo klientaG4-PR1 Procent znaczących produktów i usług, dla których prowadzi się ocenę wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników.
G4-DMA Zdrowie i bezpieczeństwo klienta Podejście do zarządzania aspektem „Zdrowie i bezpieczeństwo klienta”.
Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży paliwowo-gazowej
Przygotowanie na wypadek awariiG4-DMA Przygotowanie na wypadek awarii Podejście do zarządzania aspektem „Przygotowanie na wypadek awarii”.