Matryca istotności

1 – niskie znaczenie, 3,5 – wysokie znaczenie

ASPEKTY
FINANSOWESPOŁECZNEŚRODOWISKOWE
Wyniki ekonomiczne Pośredni wpływ ekonomiczny (oddziaływanie firmy na otoczenie poprzez poprawę jakości życia mieszkańców czy rozwój przedsiębiorczości) Surowce/materiały (wykorzystane surowce)
Praktyki zakupowe Zatrudnienie Energia (zużycie energii, efektywność energetyczna)
Wydatki na ochronę środowiska Relacje między pracownikami a zarządzającymi (w zakresie odpowiedniego informowania, np. o zmianach w przedsiębiorstwie) Woda (zużycie wody)
Integralność aktywów, bezpieczeństwo procesowe Bezpieczeństwo i higiena pracy Emisje (bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych, poziom intensywności emisji, emisje innych związków – substancji zubożających warstwę ozonową)
Wkład w rozwój gospodarczy Polski (inwestycje, miejsca pracy) Edukacja i szkolenia Ścieki i odpady
Inwestycje w badania i rozwój Różnorodność i równość szans Produkty i usługi (inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu)
Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi (kwestie compliance, kary związane z nieprzestrzeganiem prawa i regulacji)
Respektowanie praw człowieka (inwestycje) Mechanizm rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym
Społeczność lokalna Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu wpływu na społeczeństwo
Przeciwdziałanie korupcji Przygotowanie na wypadek awarii
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
Wsparcie polskiego sportu

Informacje na temat sposobu przygotowania Matrycy Istotności znajdują się na http://raportzintegrowany.orlen.pl/pl/nasza-firma/zintegrowane-podejscie-do-raportowania