Walne Zgromadzenie w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, które odbyło się 15 maja 2014 roku:

  • Zatwierdziło roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy ORLEN oraz sprawozdania finansowe za 2013 rok.
  • Zdecydowało o udzieleniu absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu.
  • Zdecydowało o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2013:
    • Kwotę 615.901.047,84 PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy (1,44 PLN na 1 akcję). Ustalono 16 czerwca 2014 roku jako dzień dywidendy, a 8 lipca 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy.
    • Pozostałą kwotę, tj. 1.783.433,63 PLN przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.
  • Zdecydowało o likwidacji Funduszu Prywatyzacyjnego Petrochemii Płock S.A. oraz o przesunięciu środków zgromadzonych w ramach tego funduszu, czyli 53.476.400 PLN do kapitału zapasowego.
  • Ustalono dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN oraz powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Ambrozika i Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego.

Więcej materiałów z Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Strony/default.aspx