Specjalne uprawnienia akcjonariuszy

Jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Żaden z akcjonariuszy nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki).

Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto jeden Członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek ministra Skarbu Państwa.

Zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie zbycia lub obciążenia akcji albo udziałów w istotnych spółkach zależnych Spółki, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Skarb Państwa. Ponadto, Skarbowi Państwa przysługują specjalne uprawnienia w Spółce wynikające z Ustawy o Szczególnych Uprawnieniach Ministra Właściwego do Spraw Skarbu Państwa.