Skład Rady Nadzorczej

Angelina Anna Sarota - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Angelina Anna Sarota - Przewodnicząca Rady NadzorczejPani Angelina Sarota została powołana do Rady Nadzorczej PKN ORLEN w czerwcu 2008 roku. Pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PKN ORLEN dwóch poprzednich kadencji. 27 czerwca 2013 roku została powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN ORLEN na nową kadencję.

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE EJ1 Sp. z o.o. i jest odpowiedzialna m.in. za sprawy prawne i regulacyjne.

Od kwietnia do maja 2014 roku Radca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Polityki Właścicielskiej. W latach 2005 - 2014 Dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialna za obsługę prawną i legislacyjną, w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektora Generalnego. W latach 2003 - 2005 Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. W latach 2001 - 2003 główny specjalista w Departamencie Zastępstwa Procesowego, a następnie w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa. Jest członkiem Zarządu Fundacji Kolegium Europejskie w Warszawie.

Była m.in. członkiem Rady Nadzorczej: Cerg Spółka z o.o. w Gliwicach, Chemar Spółka z o.o. w Kielcach, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Warszawskiego Parku Technologicznego S.A., Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Adam Ambrozik - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Adam Ambrozik - Sekretarz Rady NadzorczejPan Adam Ambrozik został powołany do Rady Nadzorczej PKN ORLEN w dniu 15 maja 2014 roku.

Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz zarządzanie i marketing na Politechnice Lubelskiej.

Jest Radcą Ministra i pełni obowiązki dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zajmuje się nadzorem nad spółkami znajdującymi się w restrukturyzacji. Nadzoruje również sprawy związane z udzielaniem wsparcia i pomocy publicznej z funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców, a także przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

W przeszłości zajmował się nadzorem właścicielskim oraz wdrażaniem nowych projektów biznesowych w prywatnej grupie kapitałowej. Ponadto przez 5 lat pełnił rolę Sekretarza Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych z ramienia organizacji pozarządowej Pracodawcy RP.

 

 

                                                                                            

Maciej Bałtowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Bałtowski - Członek Rady NadzorczejPan Maciej Bałtowski został powołany do Rady Nadzorczej PKN ORLEN przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa z dniem 15 maja 2014 roku.

Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Od marca 2008 roku do czerwca 2013 roku był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej PGE S.A. Wcześniej członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. w Lublinie (1998 - 2000) oraz Rady Nadzorczej Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG (2001 - 2003).

Jest autorem ośmiu książek oraz wielu artykułów i ekspertyz poświęconych zagadnieniom transformacji i prywatyzacji polskiej gospodarki oraz nadzorowi właścicielskiemu. W latach 2001 - 2003 był ekspertem Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP, współautorem poselskiego projektu ustawy o nadzorze właścicielskim państwa. Od listopada 2010 roku jest członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

                                                                        

                                         

Cezary Banasiński - Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Cezary Banasiński - Niezależny Członek Rady NadzorczejPan Cezary Banasiński został powołany do Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2012 roku. W dniu 27 czerwca 2013 roku został ponownie powołany na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN na nową kadencję.

Jest doktorem nauk prawnych, docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem Wydziałów Zarządzania (1977 rok) oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1980 rok). Był stypendystą m.in. Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Wiedniu i Tuebingen, Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Konstancji. W latach 1997 - 2000 był radcą w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego odpowiedzialnym za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W latach 1999 - 2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i był odpowiedzialny za harmonizację prawa polskiego z prawem UE. W latach 2001 - 2007 pełnił funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i odpowiadał za stan konkurencji na rynku polskim, prawną ochronę konsumentów oraz monitorowanie udzielania pomocy publicznej. W latach 2002 - 2004 był szefem Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej odpowiedzialnym za obszar negocjacyjny „Polityka konkurencji”. W latach 2005 - 2006 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a w latach 2006 - 2007 członkiem Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych.

Ekspert, doradca zespołów i komisji państwowych, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2004 roku), członek Rady Programowej Fundacji „Prawo Europejskie” (lata 2002 - 2010) oraz innych fundacji i stowarzyszeń.

Był wieloletnim Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP S.A., a także innych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz mienia samorządowego.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji: książek, artykułów, komentarzy do ustaw oraz do wyroków Trybunału Sprawiedliwości z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego i europejskiego prawa gospodarczego. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

                                                                     

Grzegorz Borowiec - Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Borowiec - Członek Rady NadzorczejPan Grzegorz Borowiec był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN dwóch poprzednich kadencji. W dniu 27 czerwca 2013 roku został ponownie powołany na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN na nową kadencję.

Jest absolwentem Wydziału Nawigacji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1987 rok), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1997 rok), Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim/University of Illinois (2002 rok), Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2002 rok) oraz mianowanym urzędnikiem służby cywilnej. Od 12 grudnia 2007 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od stycznia 2010 roku jest członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W latach 1987 - 1994 pracował jako oficer pokładowy dla armatorów polskich i zagranicznych we flocie handlowej. Od kwietnia 1997 roku do czerwca 1998 roku był Zastępcą Dyrektora Biura ds. Nieodpłatnego Udostępniania Akcji Uprawnionym Pracownikom w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998 - 2001 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Urzędzie Regulacji Energetyki. Od sierpnia 2001 roku do grudnia 2007 roku był Dyrektorem Departamentu Finansów Resortu w Ministerstwie Finansów. Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej WSK “Rzeszów” (1998 rok) oraz PKP SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (2002 - 2007). Od października 2009 roku do lipca 2014 roku był reprezentantem Ministra Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej spółki Telewizja Polska S.A. Od 28 lipca 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio S.A.

Odbył staże krajowe i zagraniczne. Ukończył szereg szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów, m.in. Audytora Wewnętrznego (2005 rok), Bezpieczeństwa NATO (NATO Secret - 2002 rok). Ponadto ukończył kurs z zakresu reformy instytucjonalnej i ekonomicznej sektora energetycznego (Power Sektor Reform – USAID, USA - 1999 rok) oraz odbył szkolenie z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 – 2006 rok).

Artur Gabor - Członek Rady Nadzorczej

Pan Artur Gabor - Członek Rady Nadzorczej PKN ORLENPan Artur Gabor został powołany do Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2010 roku. W dniu 27 czerwca 2013 roku został ponownie powołany na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN na nową kadencję.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się doradztwem inwestycyjnym i gospodarczym jako Partner w spółce Gabor&Gabor. W latach 1986 - 1987 był asystentem w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1987 - 1990 był kierownikiem Działu Rozwoju Rynku w Paged S.A, a w latach 1990 - 1994 Partnerem w Warszawskiej Grupie Konsultingowej. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego na Polskę w Credit Lyonnais Investment Banking Group (lata 1994 - 1998), Dyrektora Fuzji i Akwizycji dla Europy Środkowej i Rosji w General Electric Capital (lata 1998 - 2004) oraz Dyrektora Sektora Finansowego w IBM Polska (lata 2005 - 2006). W latach 2003 - 2004 był członkiem Zarządu, a od 2005 roku jest członkiem Stałego Komitetu Doradczego American Chamber of Commerce. Ponadto od 2006 roku jest członkiem Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych w Polskim Instytucie Dyrektorów.

W latach 2001 - 2004 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A. oraz członka Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A. W latach 2004 - 2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. W latach 2004 - 2008 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A. W latach 2006 - 2007 był członkiem Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A., w latach 2007 - 2011 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Energopol Katowice S.A. W latach 2011 - 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Fleet Holdings S.A., a w latach 2012 - 2013 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej For-Net S.A. Od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Orbis S.A., a od 2008 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Lew S.A. Od 2009 roku był Wiceprzewodniczącym, a od 19 grudnia 2013 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Sfinks S.A. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Prime Car Management od 2014 roku, zaś od 1 lutego 2015 roku Rady Nadzorczej Idea Bank.

dr Radosław L. Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej

Pan dr Radosław L. Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej PKN ORLENPan Radosław Leszek Kwaśnicki został powołany do Rady Nadzorczej PKN ORLEN w dniu 15 maja 2014 roku.

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, pełni funkcję Partnera Zarządzającego w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych.

Pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (2007 r.), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (2008 - 2009), Sekretarza Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. (2007 - 2008), Członka Rady Nadzorczej PGE Energia S.A. (2008 - 2009), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. (2006 - 2007), Przewodniczącego Rady Nadzorczej BBI Capital NFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments TFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Investments S.A. (2012 - 2014), Członka Rady Nadzorczej MAGO S.A. (2012 - 2013) oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej NAVI GROUP (2014 r.). Jest członkiem Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisanym na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts w zakresie prawa spółek. Został również wyróżniony w tym zakresie przez European Legal Experts oraz w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A) przez Legal 500. Jest laureatem I-go miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 - Zawody Zaufania Publicznego w województwie mazowieckim.

Był Prezesem, następnie Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zaś obecnie jest jego arbitrem. Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Jest redaktorem oraz autorem, a także współautorem kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Wchodzi w skład Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”.

Jest wykładowcą w ramach zajęć dla aplikantów radcowskich (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) oraz występuje podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jest Redaktorem Naczelnym Bloga poświęconego prawu gospodarczemu „Prawo Biznesu - Law in Action”.

Cezary Możeński - Członek Rady Nadzorczej

Pan Cezary Możeński - Członek Rady Nadzorczej PKN ORLENPan Cezary Możeński został powołany do Rady Nadzorczej PKN ORLEN w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Ukończył inżynierię chemiczną na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej uzyskał na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

W latach 1981 - 2000 był Kierownikiem Zakładu Badawczego w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, a następnie w latach 2000 - 2004 Dyrektorem Produkcji i Rozwoju, Dyrektorem Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. W latach 2002 - 2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu „Melamina III” Sp. z o.o. W latach 2003 - 2005 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Masz - ZAP Sp. z o.o. W latach 2005 - 2006 był Członkiem Zarządu „Brasco” S.A., a w latach 2004 - 2006 Prezesem Zarządu Kompanii Spirytusowej „Wratislawia” Polmos Wrocław S.A. Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Od 2008 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem szeregu patentów i licencji zastosowanych w przemyśle chemicznym w kraju i za granicą.

Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa pracy dla osób kierujących pracownikami (lata 1998 - 2012). W 2002 roku ukończył kurs oraz złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 2013 roku ukończył The Strategic Leadership Academy (Harvard Business Pub.).

Leszek Jerzy Pawłowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Leszek Jerzy Pawłowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLENPan Leszek Jerzy Pawłowicz był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN ORLEN poprzedniej kadencji. W dniu 27 czerwca 2013 roku został ponownie powołany na członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN na nową kadencję i ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskał w zakresie nauk ekonomicznych stopień doktora (1977 rok), a następnie doktora habilitowanego (1988 rok).

Od 1973 roku jest związany z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie był zatrudniony na stanowiskach stażysty, asystenta oraz starszego asystenta (lata 1973 - 1977), następnie adiunkta (lata 1978 - 1988) oraz docenta (lata 1988 - 1993). Od 1993 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora UG, a od października 2003 roku sprawuje funkcję Kierownika Katedry Bankowości.

Od 1990 roku jest Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, a od 1992 roku Dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowej.

W latach 1991 - 1993 pełnił funkcję Przewodniczącego, a w latach 1993 - 1996 członka Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego S.A. W latach 1995 - 1996 był Przewodniczącym Rady Programowej miesięcznika „Bank”. W latach 1996 - 1997 był członkiem Grupy Ekspertów ds. prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A., a w latach 1995 - 2001 członkiem Rady Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 1997 - 2000 pełnił funkcję Przewodniczącego sekcji Ekonomiki Komitetu Badań Naukowych. W latach 2003 - 2005 był członkiem Rady PPUP Poczta Polska. Od 8 stycznia 1998 roku jest członkiem, a od 7 listopada 2012 roku Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. W latach 2004 - 2011 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej PTE Allianz Polska S.A. Od 30 czerwca 2004 roku jest członkiem, a od 29 sierpnia 2014 roku Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej BEST S.A. Od października 2004 roku jest członkiem Rady Programowej kwartalnika „Finansowanie nieruchomości”. W okresie od 12 lutego 2008 roku do 25 lipca 2014 roku był członkiem Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A., a w okresie od 22 lutego 2008 roku do 17 lipca 2013 roku Prezesem Rady Giełdy (Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.). Od września 2006 roku jest członkiem Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”, a od kwietnia 2010 roku członkiem Rady Programowo - Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”. Od listopada 2011 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.