Nadzór nad działalnością

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. W szczególności ma kompetencje określone w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN są powoływani i odwoływani zgodnie ze Statutem Spółki przez Walne Zgromadzenie. Rada liczy od sześciu do dziewięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, natomiast wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady. Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Jego uprawnienie do wyznaczania członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zasady wykonywania takiego nadzoru Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki Rada Nadzorcza posiada uprawnienia w zakresie delegowania członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swych czynności.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. Co najmniej dwóch członków musi spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Niezależni członkowie Rady przed ich powołaniem składają pisemne oświadczenie o spełnianiu przesłanek wynikających z § 8 ust. 5 Statutu Spółki. Spółka informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej wynosi mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w jego porządku obrad punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w dotychczasowym składzie.

Na dzień 31.12.2014 r. w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN zasiadało 3 członków spełniających kryteria niezależności.

W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowanie dla jej potrzeb ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy.

W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają następujące komitety stałe: Komitet Audytowy, Komitet ds. Strategii i Rozwoju, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Ładu Korporacyjnego oraz Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

W skład każdego Komitetu wchodzi od trzech do pięciu członków Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Audytowego wchodzi co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub finansów.

Nowym komitetem jest utworzony w 2014 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. CSR. Jego zadaniem jest wspieranie realizacji celów strategicznych Spółki poprzez uwzględnienie w działalności Spółki oraz w kontaktach z interesariuszami aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych. Komitet m.in. nadzoruje wdrażanie Strategii CSR oraz monitoruje zarządzanie spółką pod kątem zgodności z wymogami „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.”. Wśród jego zadań znajduje się także okresowa ocena działalności Spółki w obszarze CSR oraz przyjmowanie raportu rocznego podsumowującego działania CSR zrealizowane przez Spółkę.

Regulamin Rady Nadzorczej PKN ORLEN określa zadania poszczególnych komitetów stałych Rady Nadzorczej, a coroczne sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN przygotowywane dla ZWZ Spółki zawiera szczegółowy zakres prac przeprowadzonych w danym roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Rady wchodziło 8 mężczyzn i 1 kobieta. Struktura wiekowa członków Rady Nadzorczej zasiadających w jej składzie na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco:

  • 30 – 50 lat: 3 osoby;
  • powyżej 50 lat: 6 osób.

Więcej informacji na temat Rady Nadzorczej znajduje się na stronie: http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/RadaNadzorcza/Strony/default.aspx

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. znajduje się na stronie: http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/RadaNadzorcza/Strony/SprawozdaniaRadyNadzorczej.aspx