List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Angelina SarotaSzanowni Państwo,

Miło jest mi Państwa poinformować, że rok 2014 był dla Grupy ORLEN dobrym rokiem, pomimo postępującej nieprzewidywalności otoczenia rynkowego i surowcowego na świecie, jak również konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, wynikających z uwarunkowań zewnętrznych.

Koncern konsekwentnie realizował kluczowe założenia, zawarte w strategii PKN ORLEN na lata 2014-2017. W szczególności koncentrował się na dywersyfikacji swojej działalności i źródeł jej finansowania, szukał rynkowych oraz produktowych synergii, a także realizował zaplanowany proces inwestycyjny. Kontynuowano również proces własnościowego i organizacyjnego porządkowania działalności podległych Spółek z Grupy ORLEN. Dbając o interes akcjonariuszy i budowę wartości Koncernu kontynuowano transparentną politykę dywidendową. Zwiększono również aktywność w obszarze badań i rozwoju, które mogą przynieść wzrost wartości aktywów w dłuższym horyzoncie czasowym. Podstawy działania Grupy ORLEN i jej perspektywy na przyszłość są dzięki temu stabilne i stwarzają potencjał do dalszego rozwoju. Z tego powodu cieszymy się również zaufaniem inwestorów, co ma swoje odzwierciedlenie w rynkowej wycenie akcji oraz w sukcesie kolejnych emisji obligacji.

Grupa ORLEN dba o najwyższe standardy ładu korporacyjnego prowadząc otwartą komunikację z otoczeniem rynkowym. Koncern od lat umacnia swoją pozycję w tym obszarze, rozwijając i budując nowe kanały komunikacji z interesariuszami poprzez szereg działań, jak na przykład przejście do formuły raportowania zintegrowanego, zgodnie z wytycznymi International Integrated Reporting Council i Global Reporting Initiative. Nieustanny nacisk położony jest również na utrzymywanie najwyższych standardów w obszarze relacji inwestorskich, co zostało wielokrotnie zauważone i nagrodzone przez niezależne gremia eksperckie.

Prowadząc działalność biznesową Koncern przykłada jednocześnie dużą uwagę do działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspiera ważne społecznie inicjatywy, promuje zdrowy styl życia i pomaga najbardziej potrzebującym. Duży nacisk położony jest również na rozwój pracowników, kształtowanie liderów oraz przyjazne środowisko pracy. Jednocześnie prowadzony jest systematyczny dialog ze stroną związkową.

Jesteśmy dobrze przygotowani na czekające nas w bieżącym roku wyzwania. Odpowiedzią Grupy ORLEN na nieprzewidywalność otoczenia jest realizowanie założonej strategii, która umożliwia konsekwentne budowanie wartości, elastyczne reagowanie i wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez rynek. Dotychczasowa rozważna i optymalizująca ryzyko polityka inwestycyjna i rozwojowa oparta na zdywersyfikowanej działalności, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych wskaźników finansowych, będzie kontynuowana. Wierzę, że przyniesie ona dalsze sukcesy.

Angelina Sarota

Podpis

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN ORLEN